מאת: דניאל
ו' שבט  ה'תשפ"ג  21:42 

חב"ד- "המשימה שיקום הדמוקרטיה" הקדושה


כן כן ,אין גבול לשיגעון ולטפשות, זה הכותרת במאמר הראשי ב"שיחת השבוע" פרשת ויחי תשפ"ג ,כל הקורא את המאמר מבין ומפעפע בקרבו הרצון לא ל"מדינת הלכה" אלא ל"מדינה יהודית ודמוקרטית" איך כתבו שם "העם הוא הריבון" ,לא התורה הקדושה. ובאמת מה לנו כי נלין על חב"ד בשעה שהם "סך הכל" ממשיכים במסורת של אגודת ישראל שהרי ראש האגודה איצ'ה מאיר לוין חתם על מגילת העצמאות שבה כתוב כל דברי הכפירה האלו (עיין באורך בויואל משה מאמר שלש שבועות סימנים צט-ק וכתב שם "אבל ישראל שקבלו התורה הוי חוק הדעמוקראציע בעניני דת כפירה בתורה הקדושה ומינות גמורה רח"ל ,וחלילה לישראל להשתתף או אפילו ליתן הסכמה כל דהו להנהיג בישראל חוק הדעמוקרציע לכפור בתורה הקדושה ,וכל התירוצים בזה אינם כלום ואין להאריך בדבר, המבין יוכל להבין גם מזה עד היכן הדברים מגיעים השוחד העצום של הרצון להיות מאוכלי שולחנם של אותה המלוכה הבזויה והשפלה שמסמא עינים עד קצה האחרון בכל דבר שבקדושה" עכל"ק).
כמה מצער לראות דוקא את חב"ד מפיצה כפירה פשוטה שאפילו המזרחי של ריינס היו מתבישים בה (ועוד יש כאלה שחושבים שהם ה"קנאים האמיתים").
הרש"ב מליווביטש כתב על האגודה עוד ממש בתחילתה שהיא צרה חדשה אל היהדות ותיהפך להיות ציונית ויצטרכו ללחום נגדה, אך לא העלה על קצה דעתו שאלה המכונים "חסידי חב"ד" יפיצו כזה ציונות וכפירה פשוטה.
אין לנו אלא דבריו הקדושים שכתב לגבי המזרחי של פעם והוא בכל שכן לחב"ד דהיום "ואם אותי הוא שואל ומדעתי יעשה יתרחק מהם כמטחוי קשת ואל יגע בכל אשר להם" (אגרות קודש מכתב קיט) ,"והמסייעים בידי הציונים עתידין ליתן את הדין כי מחזיקים המה ידי מחטיאי הרביםולזאת מי לה' ולתורתו לא יתחבר לעושה רעה ולא ידבק אליהם אדרבה ינגד להם בכל מה דאפשרי" (מתוך אור לישרים).