מאת: יצחק
י"ג אדר  ה'תשפ"א  05:10 

הר' יצחק שילת


1.מה אתה אומר על הספר שהוציא בין החסידות לראי"ה.
2.מה אתה אומר על הספר שהוציא משיעורי רבו הרב נדל תלמיד החזון איש(אגב הוא כותב שם שהוא רצה להתגייס במלחמת ששת הימים).
ט"ו אדר  ה'תשפ"א  01:24 

לגבי הר' יצחק שילת איני מכירו...


וכן אינני מכיר את ספרו בין החסידות לראי"ה (ושמח על שהודעת לי כי יש ספר כזה כי נתקלתי בשמו ובמה שמציג עצמו כתלמידו של רבי גדליה נדל ורציתי לתהות קצת כעל קנקנו. מה שאני כן יודע זה שיש ספר שנקרא "מילי דהספידא ודברי הערכה על הגאון רבי גדלי' זללה"ה שי"ל ע"י בניו ותלמידיו המובהקים (קבלתיו מהגאון רבי בערל וינטרוב זצ"ל) ושם מובא כדברים הבאים:
לגבי הר' קוק: מובא שם בעמ'  קז' אות ד' בזה"ל: בשיחה בעניני עסקנות ומערכות היהדות, איך שצריך שיהא לפי גדרי הלכותיה של תורה, אמר, יש שהמערכה דורשת לפגיעה באיזה אישיות, צריך להבחין, אם האישיות כשלעצמה היא שלילית ובפשיעה ומחוץ לגדרי מסורת היהדות. ויש שאפילו אנו מסופקים או גם יודעים שאינו פגוע בשורש, אבל לפי המצב להצלת הדור עלינו לעשות חובתנו, אולם באופן כזה, יש לכוון החיצים על הנושא בעיקר. ובעמוד הבא (עמ' קח' אות ו') הובאה דוגמא על האופן הראשון שהאישיות בעצמה היא מופרכת ושלילית והדוגמא לכך היא לא אחרת מהר' קוק עצמו וזה הלשון שם: "דוגמת אישיות מופרכת ושלילית בהחלט, הוא ה' קוק, ראיתי כתביו, וזה איום, כמו כן ה' עמיאל [היה בשעתו רבה הראשי של תל אביב וממנהיגי ה"מזרחי"], זכורני, שרבינו החזו"א, כשביקר אצל מגיד שיעור ששירת אצלו, השליך את ספרו במרפקו לארץ".
ולגבי מה שהבאת בשמו של הר' שילת שבמלחמת ששת הימים רצה הגר"ג נדל להתגייס לצבא הנה הדברים הם מופרכים לגמרי שהקטן שבתלמידיו של מרן החזו"א ירצה להתגייס לצבא כל שכן כשמדובר באחד מהמובהקים שבתלמידיו וגם בזה מופיע בהאי לישנא בספר הנ"ל עמ'קי'-קיא' סעיפים ב'-ג וכן סעיף ח': ב. "לא השתתף בבחירות למוסדי המדינה, וכן היתה השפעתו על ההולכים בעקבותיו וכן שלל קבלת תקציביהם [היפך לגמרי ממה שמספרים הח"כים של יהדות התורה בתעמולתם באשר לדעת החזו"א ותלמידיו על השתתפות בבחירות]. 
ג. בהתחלת השתלטותם שהיה מחסור במזון, והיו מחלקים עפ"י כרטיסים, ודרשו לזה פנקס התיצבות לצבאם, ומכיון שלא הזדקק להם שלח את אשתו ע"ה, לבקש אישור המזון, בלי לחוש מהתוצאות העלולות ושם יש הפניה להערה בשולי העמוד וז"ל: בעת התחלת השתלטותם שע"י זה נגרם המלחמה על יושבי הארץ ואז היה סכנה חמורה נתן יד לביצורים וכדומה, אולם מיד נוכח בהפקרותם בנפשות ופירש וערק]. ח. על אף חולשתו הרבה בערוב ימיו, השתתף בעצרת המחאה הגדולה שהתקיימה בבני ברק, נגד התרת ההצטרפות לצבא המדינה.
וראה בספר הנ"ל (עמ' קנו') אזהרת גדולי הדור להזהר מחומר המובא או מודפס בשמו של רבי גדליה נדל שלא ע"י תלמידיו המובהקים ובניו ולפי מה שכתבת (שהר' יצחק שילת כותב שרצה להתגייס במלחמת ששת הימים) נראה שגם לר' שילת כיוונו גדולי הדור בדבריהם.
מאת: זעליג ד.
ט"ז אדר  ה'תשפ"א  18:33 

המכתב הוא נגדו...


ידוע שהמכתב של גדולי ישראל כוונתו לספר "בתורתו של רבי גדליה" שהוציא הר' שילת. לגבי ששת הימים שמעתי רבים הטוענים שזו בדיה של שילת. בתש"ח הוא התגייס לצבא כי חשב שזה פיקו"נ וכשראה שנלחמים על כבוד המדינה ולא להצלחת חיי יהודים ערק מהצבא (טוענים שהיה זה אחרי הירי של ההגנה על אוניית הנשק של האצ"ל 'אלטלנה').
מאת: חומר למחשבה
ט"ז אדר  ה'תשפ"א  20:10 

מרן החזו"א אפילו לא הוציא תעודת זהות


ופסק להלכה שהציונים הם מוכסים העומדים מעליהם ואין למדינתם דין מלכות כלל. דהיינו, מדובר בחבורת ליסטים.

מעניין איך זה משתלב עם טענותיו של יצחק שילת הנ"ל. או האגודאים למיניהם עם התעמולה שלהם בנושא הבחירות. 
מאת: חומר למחשבה
ט"ז אדר  ה'תשפ"א  03:21 

מאבד את שני העולמות.


מרן החזו"א זצ"ל דיבר ספציפית על הר' קוק ואנשים מסוגו הנמשכים אחרי המזרחי ואמר בלשון צחה, פשוטה ושווה לכל נפש שהם מאבדים את כל העולמות.

"קוק, למשל, העולם הבא שלו אינו קיים והעולם הזה של קוק מי מסתכל אחריו היום". (אמר זאת באידיש).

דבריו אלה של מרן החזו"א ידועים ומתועדים כבר לפחות 90 שנה.

אם כן, כיצד סיפורי סבתא וספרים של מזרחיסטנים כמו יצחק שילת וחבריו הולכים לשנות את פסיקתו של מרן החזו"א זצ"ל והדין שחרץ לגבי הר' קוק וחבריו לדרך ?
מאת: ג.
ט"ז אדר  ה'תשפ"א  05:00 

כמה קל לגנוב מהזולת את זהותו..


כאילו לא די להם למיזרחיסטנים שהם עצמם מלאים על גדותיהם דיעות אפיקורסיות, כוזבות ומסוכנות, הם עוד באים וגונבים זהותו של אדם שהלך לעולמו וכותבים עליו סיפורים שלא היו ולא נבראו, כדי לגייס את הנפטר למחנה שלהם ולמשוך אחריהם את ההמון שלא מפעיל את השכל כלל אלא קונה כל מה שלבלרי המזרחי, האגודה, ש"ס וכו' מוכרים לו. 

למי ששם לב, הרי פה מדובר ברב ותלמיד חכם שמישהו בא וחמס את זהותו הרבה שנים לאחר פטירתו. כי הכל פרוץ לגמרי. ולכן, אחד כמו יצחק שילת יכול לבוא ולטעון "הייתי תלמיד שלו" ולכתוב ספרים כזבניים של מאות עמודים. אגב, כבר נתקלתי בתופעות האלה על ימין ועל שמאל, כולל עם רבנים גדולים עליהם חוברו ספרים שלמים מלאים בסיפורי סבתא כזבניים, מהם עלתה תמונה מופרכת ושיקרית של אותם גדולי ישראל. הכל במטרה להונות ולהטעות. אבל זה דבר מזעזע שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו וחייבים לעמוד על המשמר !