מאת: דניאל
ב' תשרי  ה'תשפ"ב  20:30 

שנהיה לראש ולא לזנב


ראיתי להעתיק קצת חידו"ת ממרן אדמו"ר מסאטמאר זיע"א הנצרכים הרבה בדורינו מה שהרבה אנשים שכחו את יסודות ההתבדלות שהורו לנו רבותינו הקדושים מדור דור.
 "1.ואפ"ל הענין דהנה ק"ז זלה"ה בייטב לב מביא ממחותנו הרה"ק הר"ר אליעזר
מדזיקוב זלה"ה שאמר לרמז שנהי' לרא"ש ר"ת לעשות רצון אבינו שבשמים. ועפי"ז
אפ"ל הכוונה דהנה ישנם מנהיגים שונים בישראל, דיש מנהיגים שכל מאוייהם הוא
רק לעשות רצון אבינו שבשמים, שמלאו כריסם בש"ס ופוסקים כלימיהם, ומרביצים
תורה ויר"ש ומנהיגים את ישראל בדרך האמת, וישנם מנהיגים ההולכים בדרכים
חדשים ומלאו כריסם בספרים חיצונים ובחכמות חיצוניות, ומלאים במינות וכפירה
בעקרי יסודי התוה"ק, והן המה בעוכרינו לקלקל את ההמון בדרכים חדשים שלא
שערום אבותינו, ורבים מהמנהיגים שבדורינו נתפסו לכתות הציונים ואביזרייהו
ונמשכו אחריהם רבבות נפשות ישראל לבאר שחת רח"ל. וע"כ אנו מבקשים
מהשי"ת שנזכה להשתייך ולהיות בגורל מנהיגים כאלה שכל רצונם ומאוייהם הוא
לעשות רצון ה' ולא נפול בגורל המנהיגים הרעים שנטו מדרך ה'.
וז"ש יה"ר שנהי' "לראש" היינו שנזכה להיות תלמידים ונשתייך לראשים כאלה
שכוונתם הוא רק לעשות רצון אבינו שבשמים כפי הרמוז בראשי תיבות לרא"ש, ולא
לזנב שלא נשתייך ולא נפול ברשת המנהיגים כאלה שהם בעצמן בבחינת זנב, שאין
כוונתם לעשות רצון ה' אלא ממשיכים את הנוהים אחריהם לבורות נשברות, וע"ז
אנו מתפללים שיצילנו ה' מידם, ואין כונת הבקשה שנהי' אנחנו הראש, אלא שיהי'
גורלינו תחת מנהיג כזה שהוא בבחי' ראש שכל חפצו הוא רק לעשות רצון אבינו
שבשמים, והבן.
2.ובאופן אחר אפ"ל עפי"מ דאיתא באבות דר"נ ר' עקיבא אומר כל המדבק
בעוברי עבירה אע"פ שלא עשה כמעשיהם הרי זה מקבל פורעניות כיוצא בהן, וכל
המדבק בעושי מצוה אע"פ שלא עשה כמעשיהם הרי זה מקבל שכר כיוצא בהן.
והנה המאמר הזה נשנה בלי חולק, והלכה רווחת היא שכל המדבק בעוברי עבירה
אע"פ שהוא לעצמו אינו עושה כמעשיהם מ"מ הרי הוא כיוצא בהם. והנה ישנם
כמה אנשים שרוצים להראות פנים לכל צד, כשבא אצל הצדיק אז רוצה להדמות
אל הצדיק לאמר כשר אני, ולהיפך כשבא אצל הרשעים הוא מתחבר עמהם ורוצה
לישא חן גם בעינים, ורוצה לרכוב אתרי ריכשי, כמו שיש היום כמה וכמה שהולכין
אחר חדשות וערבה לנפשם להתחבר לחברות חדשות [ארגאניזאציס] (וידוע מה
שהי' רגיל בפי החת"ס ז"ללומר, החדש אסור מה"ת בכל מקום ובכל זמן) דאף שהם
בפני עצמם אינם עדיין רעים וחטאים, מ"מ כיון שמתחברים לרשעים כבר נפסק
עליהם הדין באדר"נ שהם נענשים כמו הרשעים. וזה שאנו מבקשים מהשי"ת שנהי'
"לראש" היינו שנזכה להתחבר אל הראש דהיינו הצדיק כנ"ל, אולם לא סגי עדיין
בזה לבד דיש עוד לחוש דבבוא אל הזנב דהיינו הרשע יתחבר עם אליו, ע"כ צריכים
לכפול התפלה, ולא לזנב, שאף גם זאת יהי' לנו שלא נרצה להתחבר אל הזנב, כי מי
שנפשו נמשכת להתנאות גם בעיני הרשע זהו למופת שאין לבו שלם עם ה', ואע"פ
שלפעמים מתחבר גם אל הצדיק, הוא רק דרך צבוע ומתעתע.
3.ועוד אפשר להוסיף נופך בדרך הנ"ל, דהנה בעוה"ר כעת ירדו כמה מעלות אחורית
דגם כמה מהמנהיגים הכשרים אשר יכונה בשם הראש כנ"ל רוצים לפעמים להתחבר
אל הזנב ולישא חן בעיניו, ע"כ אנו מבקשים שנהי' לראש, אבל הראש יהי' רק באופן
שלא יתחבר א"ע כפעם בפעם אל הזנב לישא חן בעיניו, כי ראש כזה ג"כ לזנב
נדמה. ובזה יש לפרש מאמרם ז"ל אם הרב דומה למלאך ה' צב-אות תורה יבקשו
מפיהו ואם לא אל יבקשו. דהיינו כמו שמלאך אחד אין עושה שתי שליחויות כמו"כ
אם הרב אינו פוסח על שתי הסעיפים ואינו מתחבר לפעמים גם אל הזנב אז תורה
יבקשו מפיהו, אז מותר ללמוד ממנו, ואם לאו היינו שרוצה ליפות א"ע גם בעיני
הרשעים, אז אל יבקשו תורה מפיהו, ע"כ צריכין שלא להתחבר לאלו זנבות האודים
אשר מתהפכין כאופן ומראים פנים לכל צד, אלא לראש כזה שכל מגמתו לעשות
רצון אבינו שבשמים והולך בדרך המקובל מאבותינו ורבותינו הק' בלי נטות ימין
ושמאל אך בדרך זה ישכון אור." עכ"ל.מתוך דרשת לימוד מפרקי אבות קארלי תרצ"ב.