מאת: נתאי
י"ט טבת  ה'תשפ"ג  19:46 

הרב חיים והב


שלום וברכה

1. ראיתי קונטרס עם השגות על דעת "ויואל משה" של הרב חיים והב ששם הוכיח בראיות ברורות לגבי 3 השבועות .רציתי לשמוע את התייחסותך לנושא.
2. ידוע שהבבא סאלי זיע"א העריך מאוד את הרבי מסאטמר זיע"א.האם אפשר לדעת את מקור הדברים על מנת לסכור את פי המקטרגים שכביכול הבבא סאלי היה "ציוני"
כ"ב טבת  ה'תשפ"ג  01:01 

תשובה...


1. לגבי השגות על דעת ה"ויואל משה" שיש בהן לדבריך ראיות ברורות להשגות אתה מוזמן להציג את ההשגות. איני מכיר את חיים יהב אבל ממה שראיתי עד היום כל מיני קונטרסים שיצאו בנושא רובם ככולם ממחזרים את ההבלים של הר' שלמה אבינר שלחלקם התיחסנו ב"דת הציונות".
2. לגבי הערכתו המופלגת של מרן הבבא סאלי למרן ה"ויואל משה" תוכל לראות בספר "הסבא קדישא" חלק ב' (שחיבר רבי דוד יאודיוף ז"ל חתנו של מרן הבבא סאלי) ושם תוכל לראות גם את יחסו לציונות ואת מלחמתו הבלתי מתפשרת נגד גזירת השירות הלאומי בהתנדבות ובעוד מערכות על שמירת היהדות בארה"ק.
מאת: דוד
כ"ו טבת  ה'תשפ"ג  23:34 

לנתאי


1.אם קראת את הקונטרס וראית "ראיות ברורות" תביא ראיה אחת "ברורה" ובעז"ה נתיחס אליה כאן בס"ד. ועיין גם כאן.
2.לגבי הבבא סאלי ,בספר הסבא קדישא הבבא סאלי שנכתב ע"י חתנו המשב"ק הצדיק רבי דוד יהודיוף זצ"ל כתב "כאשר רבינו הבבא סאלי עלה ארצה בפעם האחרונה, ביקש מחתנו, שיקנה לו את ספרו של האדמו"ר מסאטמאר "ויואל משה", וכאשר קבלו, פנה מכל לימודיו, הסתגר בחדרו וקרא בו בעיון נמרץ מרישא לסיפא. וכאשר סיים את קריאתו, יצא מחדרו ואמר לחתנו "אין לנו גדול בדור בזָכּוּת העיון ובסברא ומשיב תשובה ניצחת, כרבי יואל יצ"ו, הוא ענה בספרו בראיות ברורות לכל אותם שגיבבו דברים על גבי דברים, ולא השאיר זוית ופינה, שלא ענה עליה תשובה ניצחת, ולכן בואו ונעשה סעודת מצוה, סעודת סיום הספר ויואל משה, כדרך שעושים סעודת סיום מסכת, כי ספר זה הוא מסכת גדולה וחשובה בדורנו, בדור המעורפל הזה, דור אובד עצות, ומחשבותיו מבולבלות, ו"רבי יואל הוא עמודא דנהורא ולאורו נלך עד ביאת משיחנו". בכל הסעודה היה רבינו חוזר ומשנן בעל פה על דברי הספר, מתפעל מחריפותו של רבי יואל, ומבקיאותו הרבה בכל דברי רבותינו ובמדרשיהם, ומודה לקב"ה ששתל בדורנו צדיק, גאון וקדוש, המדריך עדת יראים בדרכי ה' יתברך האמיתיים ללא כל פשרות" עכ"ל.
מאת: שמואל
ו' שבט  ה'תשפ"ג  23:33 

תשובה קצרה חלק א


הנה כל הקונטרס מלא בפלפולי הבל וערימות ערימות של שקרים זיופים וסילופים ואין לי זמן להאריך בכל דבר ודבר ומבקש האמת יבין מכמה שקרים שמעידים על הכלל.
1.בהתחלת הקונטרס כתב שמאמר שלש שבועות הוא המאמר השלישי בויואל משה ,וזה שקר הנודע לכל כי מאמר ש"ש הוא מאמר ראשון אך נעזוב את זה.
2.לגבי דבריו של המהר"ל שהויואל משה כתב שמוכח מהמהר"ל שאפילו ברשות אסור לצאת מהגלות זה ברור במהר"ל שכתב "אף אם יהיו רוצים להמית אותם לא יהיו יוצאים", הרי מפורש בדבריו שאפילו אם ירצו להרוג אותם אסור לצאת וכל שכן אם לא רוצים להרוג ונותנים להם לצאת מהגלות ברשות, ולמתעקש נביא מתחילת דבריו שם שכתב ש"כלל אלו הדברים כי גזר ה' ית' הגלות שלא יצאו מהגלות והשעבוד" ,"כנגד שאני ממשכנן והמשכון הוא תחת מי שממושכן בידו לכך גזר שלא ימרדו באומות לצאת מתחת רשותם" ,"וכנגד שאני מפזרן גזר עליהן שלא יעלו בחומה שזהו קבוץ גלויות והוא ביטול הפיזור". מבואר מדבריו שאיסור עליה בחומה הוא בלי קשר לאומות ,רק מרידה באומות ,אך לעשות כעין קיבוץ גלויות שהוא ביטל הפיזור אסור ורק הקב"ה הוא זה שיעשה הקיבוץ וכמו שכתב "ידוע שאני מפזרן תדע שאני מכנסן", אני מכנסן ולא "האו"ם" מכנסן.
וחוץ מזה על מה ה"מהומה" והרי כתב רבינו בפירוש בסימן לג שאפשר להקשות על זה אלא שכותב שאעפ"כ צריך להבין למה זה יהרג ואל יעבור ואחרי שאנו מבינים שזה כפירה שוב מובן שגם ברשות אסור וכי האומות יכולים להתיר לנו לכפור בתורה?!.
3.הביא מהכפתור ופרח שאסור לעלות כדי לכבוש אך מנין לו להגיד שדעת הכפתור ופרח שגם מותר לעלות בהתחזקות ,זה לא כתב, ואולי נחשב כמו כיבוש. גם הביא את הרמב"ן וכותב שאי אפשר להגיד שסובר שאסור לעלות ברשות כי לדעת הרמב"ן יש מצוה לגור בא"י אפילו בזמן הגלות ,וקושיתו הבל כי האיסור הוא לא על כאלו שעולים בדרך גירות אלא בדרך חירות בעליה המונית וכמו שעלו בימי בית שני, ומה שהביא שעזרא קילל את התימנים אמנם היו עוד הרבה קהילות ולא לכולם אמר לעלות וידוע שקהילת טולטישא שלא עלו תיקנו להגיד אמת ויציב וקיבל מהם זה עזרא הסופר, ורבי יוחנן אף סובר שאף אם היו עולים כולם לא היה השכינה שורה ועיין מה שכתב בזה בויואל משה סימן יב, ועוד הקושיה שלו הבל כי גם אם נאמר שלא עשו טוב הוא בגלל שאז הנביא אמר להם לעלות אך כאן אין מי שיאמר לעלות ואין אנו יודעים כלל מתי תבוא הגאולה האמיתית וא"כ יש לומר שסובר הרמב"ן אפילו לעלות ברשות כל עוד אין נביא וכמו שכתב האור שמח על פסוק פקוד פקדתי שאין לעלות בחומה רק ע"י נביא (ושם פרעה נתן להם רשות לצאת ואעפ"כ אסור רק ע"י נביא), ומה שהביא מהמהרש"א שכתב שחומות ירושלים נבנו ברשות כונתו להגיד שאפילו בזמן עלית עזרא שהיתה ע"י נבואה היה עליהם לעלות דוקא ברשות אך היום שאין לנו נביא גם ברשות אין לעלות ,ובעץ יוסף על מדרש שיר השירים ב,ז הביא לשון המהרש"א וכתב שם שאין לעלות  אלא ע"פ "מלך יושב מרום שישלח לנו משיחו" וברור שאינו חולק על המהרש"א .ומה שכתב שאהבת יהונתן כתבו התלמידים זה אמנם כתב החיד"א אבל לא כתב שאין לסמוך על דבריהם וספר גאולת ישראל לר' אברהם ילין כתב בויקיפדיה שהיה מ"תומכיה הנלהבים של הציונות" ובודאי אין לסמוך על דבריו ששמע מאיזה "גדול" (מיהו) שאין לסמוך על דברי האהבת יהונתן אך באמת מפורש גם ביערות דבש ח"א דרוש י ש"כנסת ישראל אינה רוצה (לחזור לא"י) עד שיהיה מובטח שלא יהיו חוזרים ונגלים כי אם יהיו חוזרים לגלות א"כ יהיה קשה מקדם ולכן כתיב עד שתחפץ" הרי מפורש כמו שכתב באהבת יהונתן, ומה שכתב בהפטרת שופטים שאין להילחם באומות אין הכונה שרק זה אסור אלא זה עיקר האיסור אבל גם לעליה המונית בדרך התחזקות אסורה.ודברי רבי חיים פאלג'י בסיום התשובה נשמת כל חי סימן מט כתב "וגם בגלות החל הזה הוי כה"ג שלא יעלו ישראל בחומה ר"ל בחוזק יד אבל ברשות האומות שעולין כל אחד בפרטות לא קפיד" עכ"ל, נראה מדבריו שכונתו להתיר ברשות האומות הכונה לא בדרך של עליה המונית בדרך חירות אלא בדרך גירות כמ"ש בויואל משה סימן עט.ויש עוד הרבה ראיות שהויואל משה מביא שהענין של קיבוץ גלויות ופיזור ישראל בין העמים אינו קשור לאומות אלא הוא ענין שהקב"ה עשה אותו ולא יקבצנו עד ביאת המשיח. וגם ההגאון הרוגוטשובר כתב במכתבו מובא בתיקון עולם כתב "מה ששאל בדבר ישוב הארץ זה רק בפרט לא לעשות חבורה לזה וכמו הך דסוף כתובות שלא יעלו בחומה".ורבינו הביא במאמר ישוב א"י סימן ג ראיה מהרשב"ש והריב"ש שאין מצוה לכל ישראל לעלות ואם היה מותר לעלות ברשות א"כ יש מצוה.
4.כתב שאין מרידה באומות בא"י וחוץ ממה שאני יכול להעתיק הרבה ספרים שכותבים שיש זה גם בא"י אבל זה ודאי שעליה בחומה יש בא"י ולדעת כולם מלחמה כדי לכבוש היא עליה בחומה והציונים נלחמו כדי לכבוש וזה דבר ברור.ומקשה שם איך נלחמו החשמונאים אך שם היה מותר כי שהאומות רוצות לכפות עלינו גזירות שמד מצוה להילחם ואין זה כלול בגזירת הגלות מהקב"ה וכמו שהסביר זה הגר"א ווסרמן והמחנה חיים.גם כותב שאין איסור התגרות באומות ואמנם חז"ל הזהירו אותנו לא להתגרות אף בגוי קטן ובשם משמואל שמות תרע"ז-"וזה לימוד לגלותינו המרה והארוכה הזו לאחוז בשתי המידות יחד להינשא ולהיכנע ולסבול עול הגלות וכמו שכתוב יתן למכהו לחי ישבע בחרפה והרה"ק אדמו"ר הר"ר בונם זצלל"ה מפרשיסחא אמר שבאם גוי קורא על ישראל דברי זלזול והישראל עונה לגוי לעומתו הרי הוא מאריך את הגלות רחמנא ליצלן עד כאן דברו אלא יסבול את הגלות בהתנשאות נפש הפוך הכת הידועה שאינם יכולים לסבול הכניעה וסבלות הגלות ובזה נזכה לפאר תחת אפר בביאת משיח אמן" עכ"ל.ובנועם אלימלך פרשת וישלח כתב "הנה התורה הקדושה מלמדת אותנו איך להתנהג בגלות המר הזה אשר אנחנו נתונים תחת יד האומות ואנחנו מוכרחים לקבל הגלות באהבה עד ירחם ה' עלינו ויגאלנו גאולת עולם במהרה, ובעוד שאנחנו בגלות המר אנו מוכרחים להיות נכנעים לפניהם ולקוראם אדונים וזהו כה תאמרון לאדוני לעשיו: ר"ל שתקראו אותו אדון בדברו עמו ואז כאשר יוסיף להרע לכם יותר מן הראויה במסים וארנוניות גזליהי' בידם ועי"ז ירחם ה' עלינו כי די לו בזה שאנחנו נכנעים לפניו וחולקים לו כבוד" עכ"ל.

מאת: שמואל
ו' שבט  ה'תשפ"ג  23:38 

תשובה ח"ב


5.ולגבי מה שכתב על רח"ו אני תמה על כך שהרי בויואל משה מאמר 3 שבועות סימנים ע-עד כבר דחה באופן ברור סילוף זה שאומרים על רח"ו זיע"א.ובויואל משה סימן ע "והן הראוני עכשיו עלה נדפסת מא"י שאיני יודע מי הוא אך זה אני רואה בדבריו שהוא ציוני נלהב ומצדיק את האפיקורסים אף בדברים שאין בהם שום ממש והביא גם מהקדמת הרח"ו הנדפס בתחלת ס' העץ חיים שהשבועה שעל ישראל שלא ידחקו את הקץ אינו אלא עד תשלום האלף שנה ולא יותר וזה זיוף גמור שאינו מדבר שם כלל מאותה השבועה שלא לדחוק את הקץ ויען שמועטים המה הרגילים בלשונות האר"י ז"ל ובקישור דבריו יש מקום להטעות את הבריות בזה לכן ראיתי לבאר פירוש הדברים כפשוטן בלי ספק" עיין שם והלאה,והקיצור שרח"ו כתב שמצטער על הגאולה שלא באה וזה מפני שלא לומדים תורה לשמה והביא מתיקוני הזוהר(תיקון ל) שדרשו על פסוק השבעתי אתכם שהקב"ה לא יביא הגאולה רק אם ישראל יחזרו בתשובה מאהבה והביא על זה שהמדובר באלף שנים הראשונים שהיא גזירה מהקב"ה שלא יביא הגאולה(זוהר וירא דף קטז,קיז ועיין בכתם פז שם,זוהר שמות דף יז ומתוק מדבש והגהות אור זרוע לצדיק שם),אך לא דיבר על השבועות של ישראל שאסור לצאת מהגלות לעלות בחומה למרוד באומות וכו' רק דיבר על שבועתו של הקב"ה כביכול,ואחרי אלף שנה אפילו אם יחזרו בתשובה מיראה הקב"ה יביא הגאולה ,-ובודאי המהרח"ו לא יחלוק על כל הספרים כולם שכותבים שדוקא המשיח יגאל את ישראל וח"ו שמותר לנו לגאול את עצמינו,וכן כתבו המקובלים לדוגמא תלמיד המהרח"ו בטור ברקת אורח חיים סי' תקלט סעיף יד לאחד מתלמידי מהרח"ו-"כי ענין משיח כבר נאמר השבעתי אתכם...השביע הקב"ה לישראל שלא ידחקו את הקץ" עכ"ל,,אוצר החיים(קאמרנא)על רמב"ן מצות עשה ד-"אדרבה אנו מושבעין שלא ימרדו במלכיות אלא נקבלם באהבה עד בוא יבוא משיח צדקינו וזה לא יהיה בדרך הטבע אלא בכמה אותות ומופתים משונים ונפלאות" עכ"ל,וכן הבאנו לעיל את המהר"ל,הבן איש חי,רבי אברהם גאלנטי,ויש עוד הרבה ואין להאריך,ובספר עץ הדעת טוב למהרח"ו פרשת ויצא ד"ה ויאמר להם יעקב הביא זה בפירוש וז"ל "והנה הן עוד היום גדול ויובן זה ממ"ש בס' הזוהר כי נשבע הקב"ה להניח את ישראל שעליו נאמר נתנני שוממה כל היום בגלות יום אחד שלם והוא אלף החמישי עד שיפוח היום...ואח"כ נברא אדם רמז אל מלך המשיח וכמו שנאמר באדם ורדו בדגת הים כך וירד מים עד ים גם בזה יובן משז"ל היום אם בקולו תשמעו כמו והרי כתבנו בס' הזוהר כי נשבע הב"ה שהשיב המשיח לרבי יהושע בן לוי להניחם אלף שנים בתשובה כמ"ש השבעתי אתכם וכו' יתורץ עם הנז' כי ביום אבל באלף הששי תלוי בתשובה ובו יקוים היום אם החמישי היתה השבועה גדול ומיעוט תשובתכם נתארך לכם הגלות גם באלף ששי ולכן אתם הרועים השקו הצאן ולמדום דרכי שלימה ולכן רעו אותם כרועים נאמנים וע"י כן יגאלו...ומשיב להם הב"ה הנק' שומר וז"ש אמר שומר אל ישראל אתא בוקר יראה כבר עבר אלף החמישי שנשבעתי להניחכם בגלות הנק' לילה ואתא בוקר של אלף הששי שיכולין אתם ליגאל בו אמנם שבועתי כבר עברה זמנה ובעונותיכם שאינכם רוצים לשוב בתשובה גרמתם כי גם אלף הששי הנק' בקר יען כי הוא זמן גאולתכם הפכתם גם אותי לגלות הנק' לילה וז"ש וגם לילה ולכן דעו לכם כי (אז) אם לא תשובו בתשובה גמורה בלב ונפש כמ"ש פ' נצבים ושבת עד ה' אלדיך וכו' בכל לבבך וכו' אם יהיה נדחך וכו' אפילו שתרבו תפלה אם תבעיון בצלותין ובתחנונין בעיו ותרבו תפלות אמנם לא אדרש לגאולתכם אמנם אם תשובו באמת אז אתיו מן הגלות ואקבץ קץ גלויותכם ובואו ציון ברינה" עכ"ל,
מפורש שאין זה ענין כלל לשבועות שבמסכת כתובות קיא ופשוט.
וזה מה שכתב הבן איש חי כתב בבן איש חיל דרוש א לפרשת זכור "ונמצא כי תוקף הגלות במצרים היה לטובת ישראל, ולכן לזה הטעם נצטוינו לזכור תמיד ענין יציאת מצרים יען כי בגלותינו זה בראותינו עוצם ותוקף הגלות ג"כ נתנחם בזה, כי נדע ונכיר שכל זה הוא לטובתינו וכאשר היה במצרים בגלות ראשון, באופן כי בגלות האחרון נתנחם מן הגלות הראשון, ולזה רמז הפסוק מגיד מראשית אחרית" עכ"ל,ובבן איש חיל דרוש ד לפרשת זכור כתב "בגאולה העתידה כתיב, השבעתי אתכם אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ כי יש שבועה שלא נדחוק את השעה לעשות השתדלות בעבור הגאולה וביאת המשיח, ולכן אמרו רבותינו ז"ל אין המשיח בא אלא בהיסח הדעת, ולכן אמר הכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, כלומר הגאולה העתידה תהיה כמו גאולה של יציאת מצרים,שהיתה בהיסח הדעת, וישראל לא דחקו את השעה,ולא עשו שום השתדלות ליציאתם ממצרים, והיו עוסקים בעבדות ועינוי, עד ששלח השי"ת את משה בחירו להוציאם, ויאמן העם כי פקד ה' את עמו, ולכן אנחנו זוכרים יציאת מצרים בכל יום, ללמד שהגאולה העתידה תהיה כזאת, ולא יהיו ישראל דוחקין את השעה, לעשות דברים בשביל הגאולה בידים, אלא הכל נעשה מאליו מעשה שמים" עכ"ל ובעוד מקומות כתב הבן איש חי על ענין שאסור לדחוק הקץ כמו שפירושו לשיר השירים ואין לי זמן להעתיק הכל.
וכן בזכות אבות לרב אברהם גלאנטי (שהיה תלמיד מובהק לרמ"ק) על משנה אל תתודע לרשות כתב "כלומר להשביע השבעות כנגדם ולמרוד באומות ולצאת למלחמה כנגדם כמו שהעלו על לב אנשי פורטוגאל ורצו להרים ראש להרגם וללכוד המלוכה והיה שם זקן אחד ושאל ע"י שם אחד והשיבוהו אם תעירו ואם תעוררו כמו שפירשו חז"ל ג' שבועות השביע הקב"ה את ישראל אחת שלא ימרדו בהקב"ה וז"ש ואל תתודע לרשות דהיינו רשות הרבים לילית ובן זוגה ס"מ וע' שרים עכ"ל.והגר"א באבן שלמה (פ"י הערה ז') כתב וכ"ש מלכי חסד שאנחנו חוסים כעת תחת צל כנפי חסדים אנו צריכים לקבל עולם עלינו באהבה ולהתפלל עבור שלומם כמו שהיו עושים גם בזמן הבית וכמ"ש במד' שיהש"ר ע"פ השבעתי אתכם שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו על המלכיות.
וכן אני יכול להביא עוד מלא מקובלים אך מספיק למבקש אמת מה שכתבתי.
מאת: שמואל
ו' שבט  ה'תשפ"ג  23:54 

תשובה ח"ג


6.ומה שהביא מכמה ספרים שיגאלו אף בלי תשובה זה דבר פשוט שהכונה שהמשיח יחזיר אותם בתשובה לפני שיעשו איזה גאולה וביאת המשיח נקראת תשובה. והביא שם את רבינו סעדיה גאון אבל שכח להעתיק דבריו בספר האמונות והדעות מאמר שמיני פ"ה "כבר ידענום שאם לא תשלם תשובתנו נעמוד עד השלמת הקץ ואם ישלם הקץ קודם שנשוב לא יתכן שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים שהוא הגלנו מפני חטאינו וכאשר ארך גלותינו ולא שבנו ישיבנו קודם שנתקן יהיה זה בשוא אבל קדמונינו ז"ל קבלו שתקראנה אותנו צרות רבות ורעות שנבחר בעבורם התשובה ונהיה ראויים להגאל והוא מה שאמרו אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו הקב"ה מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן והם עושין תשובה ונגאלין" עכ"ל.ועיין עוד בספר תשועת עולמים בפרק על ענין זה באריכות רבה.
7.בפרק גאולה בדרך הטבע הביא את האור החיים אך שכח שמה שכתב שם בדרך הטבע הולך על ביאת המשיח והזכיר זאת כבר בויואל משה וכן מאמר הגמרא לא זכו בעתה הביאו זה שיהיה על דרך עני ורוכב על חמור ומי אותו העני ? המשיח!גם הביא מהגר"א שיהיה פקידה כמו גאולת כורש אך שכח להדגיש המילים "ולא יצאו בו".גם הביא עוד סיפורים וזכרונות ושמועות על כמה צדיקים ואין להאמין בהם כמובן.והמזרחיים רגילים לספר שקרים על צדיקים כנודע.גם מדמה גאולתינו העתידה לגאולת בבל אמנם האברבנאל כתב בפירוש בספרו משמיע ישועה מבשר שני נבואה ג וזה לשונו "ויצא לנו לימוד מפרשה זו שהשי"ת בעצמו ישיב שבותינו כמו שאמר ושב ה' אלקיך את שבותך ולא תהיה כפקידת בית שני ששבו ישראל לאדמתם ברישיון כורש מלך פרס ומצותו ולכן לא התמידה ישיבתם בארץ להיותם ע"י ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז אבל לעתיד לבא הקב"ה בעצמו ישיב שבותנו ולכן תהיה תשובתו קיימת בקיומו" עכ"ל.והאבודרהם כתב על ברכת תקע בשופר "תקע בשופר גדול על שם והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. לחירותינו על שם לקרוא לשבויים דרור ותרגום דרור חירותא וזה מדבר על עת ביאת הגואל שיגלה במהרה בימינו להוציאנו ממאסר האומות. ושא נס לקבץ גליותינו וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות כל הארץ לארצנו על שם ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ"עכ"ל.ובמדרש שיר השירים רבה על פסוק השבעתי אתכם הביא כל הענין של השבועות באריכות וכתב "ושלא יעלו חומה מן הגולה,אם כן למה מלך המשיח בא,לקבץ גלויותיהן של ישראל" ועיין שם במפרשים(מהרז"ו,יפה קול,עץ יוסף ועוד)שהקיבוץ גלויות יהיה דוקא ע"י משיח שזה מורה על רצון ה' שישראל יגאלו.

מאת: אורי מ.
ז' שבט  ה'תשפ"ג  09:38 

בענין חיים והב


חיים והב היה אחד הכותבים בגליון הנערים קדושת ציון
מי שמכיר את נושא ג' השבועות יודע שהמאמרים שלהם הם ברמה של גן חובה
עם כל מיני סילופים והמצאות חדשות כרצונם,
אני אישית התכתבתי איתו והוכחתי לו את טעויותיו אבל לבסוף הוא התחמק והתעלם ממה שכתבתי לו.

בברכה.