שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לכבוד הרב יואל


ספר אחרית כראשית הוא מסלף גדול, ומנסה לדחוף את כל הרעיונות שלו של ישוב הארץ בתוך דברי הגר"א, למרות שהגר"א בכלל לא מזכיר את זה בשום מקום. וגם ההסברים שלו על פקידה שצריכים לעשות מעשים הם שטות גדולה.
והוא הולך כשיטת המזרחי שמשיח בן יוסף אינו איש צדיק שיתגלה אלא הוא "בחינות" ו"הארות" ו"תקופות" וכדו'. ויש הרבה סתירות בהגר"א ותלמידיו לכל דברי אחרית כראשית.

אני מעתיק לך מדברי הרמח"ל בענין משיח בן יוסף:
(דברים שבטח לא תמצא בספרים העקומים של מגדול ישועות מלכו, אחרית כראשית, ודומיהם כי הם מביאים רק מה שמתאים לשיטתם)

משיח בן יוסף יתלבש בגבורות לנקום נקמת אומות העולם (אוצרות רמח"ל ישעיה ט,ה), המשכילים אלה הם מב"ד ומב"י ומשה וכו', משה ומשיח בן יוסף מפני שהם יגלו התורה לישראל ונאמר במי שלומד התורה "אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל" ואין צריך לומר במי שמלמד התורה (אוצרות, דניאל יב), מב"י יתגלה בתחילה לעשות המלחמות ואח"כ יתגלה מב"ד (שם ישעיה ט,ה).
אור של עתיקא קדישא שורה למטה על שני משיחים שנאמר בהם ונחה עליו רוח ה', וכמה ניצוצות יתנוצצו משם לכל צד וכו' ומצדיקי הרבים אלו שני משיחים שעומדים לתקן השכינה ולהשרותה על ראשי כל ישראל וכו' המשכילים אלו שני משיחים העומדים בסוד צדיק לתקן השכינה ולגלות גילוי האור לעולם וכו'
ומשיח בן יוסף נאמר בו אני לדודי, וזה צדיק. ואת הבנים תקח לך אלו משיחים שמוכנים ללכת לעשות נקמות באומות עובדי ע"ז (הקדמת תיקונים חדשים).
ובית יוסף להבה זה מב"י ובית עשו לקש זו רומי חוטאת, ולכל היד החזקה זה מב"י ולכל המורא הגדול זה מב"ד, אשר עשה משה לעתיד לבא כשיבוא הוא ביחד עם שני משיחים לגאול את ישראל גאולה שלמה (תיקון א', עי' זוה"ק כי תצא ח"ג א').
"ישמח צדיק כי חזה נקם" זה מב"י שהוא יתחיל בנקמה ואחריו הקב"ה (תיקון מ'), שאין ישראל יוצאים מהגלות אלא בזמן שיבא ההוא שיגאל אותם שיש לו עטרת כבוד אחת דהיינו נשמה בת חורין שלא נמצאת תחת העבודה בגלות, ובזמן שיוזמן זה (בחינת המשיח) למטה מיד כל ישראל מתחברים בו בחיבור אחד
(תיקון נ"ד).

מתוך מאמר הגאולה לרמח"ל:
לעתיד יקבצו שני השבטים של יהודה ע"י מב"י ויהיו נקשרים בו והעשרה
האחרים יבואו ע"י מב"ד וכו' ואז נאמר והיו לאחדים בידך (עמ' כ"ג) ותדע מי הוא זה החרב כי הוא מב"י ושרשו עליו שעליהם כתוב מי זה בא מאדום והשכינה ממקומה רואה בנקמה אשר ינקם המלך מאויביה והנה אז ידרוך המלך את הפורה הזאת (עמ' ל'), עד שחזרו ונחשך להם אור חושך לגמרי ועמדו בחשוכתו עד
עמוד לכסא משיח צדק כי בזמן ההוא יעמדו שני המשיחים ובהם יתתקן העולם כי יקחו ישראל מעשו
ומישמעאל ומשה הרועה הנאמן יהיה להשלים תיקונם של ישראל (עמ' ל"ו).
ועל המשיחים כתוב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע והם ב' המשיחים בסוד נצח והוד ונודע שהשכינה
עצמה תהיה סובבת על המשיחים ומקפת סביבותיהם והם זקנים שקנה חכמה בסוד ונחה עליו רוח ה' וכו'
אבל במשיחים כתיב ולא יכנף עוד מוריך כי השכינה מלבד שכנה בתוכם עוד תסובבם ויהנו ישראל מזיווה
בגילוי (עמ' נ"א). ועי' בני יששכר אלול מאמר א' אות טו"ב.

נכתב ע"י: א'מ'פ'