כ' אדר ב' ה'תשס"ה

דעת מרן ה''אבני נזר'' זצ"ל אודות הציונות- מאמר שני בנושאדעת מרן ה''אבני נזר'' זצ"ל אודות הציונות- מאמר שני בנושא

כהמשך למכתבו של ה"אבני נזר" לביה"ד של קהילת קראקא בו הביע דעתו בחומרה נגד תערובת של לימודי חול יחד עם לימודי קודש אנו מביאים כאן את דברי תלמידו נאמן ביתו רבי צבי יהודה הלוי מאמלאק מקאליש (בעל "מלחמות יהודה") בספרו "אביר הרועים" –תולדות מרן ה"אבני נזר" שיצא לאור בשנת התרח"צ.


וז"ל שם ב"אביר הרועים" בחלק ב' סי' שכט' עמ' סג':


והנה בשנים הראשונות ישב רבינו הקדוש זצ"ל בסאכטשאב במנוחה, אך אח"כ הנה נולד אז הרעיון הציוני, ולאשר שיהודי רוסיא ניתנו אז לטבח ר"ל דבקו בו למאד ברעיון הזה וחשבו זאת לגאולה מיד הצרים אותם, ולעומת שמצד אחד נעזרו איזה יחידים, פעל הרעיון מאד לרעה שנחלשו בדעתם התורה והמצוה וצפיית הגאולה ע"י מלך המשיח, ויצאו רבני ליטא ורוסיה היראים, ובראשם רבינו הקדוש זצ"ל בפולין בקול רעם גדול ונורא שרואים בזה תנועת אפיקורסות ר"ל לנשל עי"ז מעט מעט התורה והמצוות כנ"ל [ ובעיני ראיתי אז מכתב חוצב להבות אש שבא לרבינו הקדוש זי"ע מעיר שרווינט פלך ווילנא שהיה שם אסיפה גדולה ממאה רבנים ויותר מערי ליטא אודות הנ"ל והודיעו לרבינו הקדוש זצ"ל מהרעה הגדולה הנשקפה על אמונת ה' ותוה"ק ע"י הרעיון הנ"ל ואיך שנוסעים כבר במדינתם מטיפים ורבנים משכילים בכל עיר ועיר עם דרשות של דופי ממש ומדברים דברי גידופין על ה' ועל משיחו שעזבו לבית ישראל להצילם מיד הצרים אותם ושרק ע"י הד"ר הירצל יבוא התשועה לכלל ישראל... לזאת הרהיבו עוז בנפשם לעורר אותו שכמו ששמעו הולך בכל המדיות וגדול הוא ליהודים, ושמעתתיה בפומייהו כל יומן, ודברי קודשו מתקבלים בכל הארצות, לכן למען ה' ותורתו ישמיע את דעתו הקדושה בחוצות אודות רעיון הזה, ועי"ז יציל הנפשות הטהורות שלא דבקו בהרעיון ההוא משחת, ובשגם שבפולין עדיין לא נתפשט הרעיון הזה. זה היה תוקף דבריהם הקדושים של המאה רבנים במכתב הנ"ל לסאכטשאב] וכתב לאדמורי"ם בפולין ושמעו לקולו ורִחקו מאהליהם כל מין ציוני, ועמדו החסידים היראים מרחוק, ובא הדבר לידי כך שבאו שלשה רבנים מרוסיא להאמורי"ם בפולין להתוכח עמהם בזה הרעיון. וכאשר באו לסאכטשאב מיד ברגע ראשונה אמר רבינו הקדוש שאינו רוצה לדבר אתם וגם אפילו שלא לראותם כלל ואמר טעמו בחכמתו כי אם אדבר ואתוכח עמהם יכתבו מסתמא אח"כ במכתבי העתים שלהם שנצחו אותי והסכמתי לדעתם, ואצטרך גם אנכי לכתוב על מכתבי העתים כי שקר הם דוברים ואהיה תלוי במכתבי העתים, אבל דבר זה שנעשה בפרסום שלא רציתי לדבר אתם זאת לא יוכלו לכזב ויתפרסם בכל העולם כי לא רציתי לילך בדרך עמהם כלל [ובאמת כן היה שעל שאר אדמורי"ם בפולין כתבו אח"כ במכתבי העתים שאינם מתנגדים לרעיון הציוני והוא רם ונשגב אלא שיש להטיב בו חסרונות] ונסעו מסאכטשאב בפחי נפש ובזיון היה להם מה שרבינו הקדוש שר התורה זצ"ל לא רצה אפילו לראותם ולדבר עמהם כלל מהרעיון הזה כי נתפרסם הדבר בכל המדינות כנ"ל: ע"כ.


וראה בספר "מראה הדשא"- תולדות מרן ה"אבני נזר" ובנו ה"שם משמואל" (נכתב ע"י הרב אהרון ישראל בורנשטיין זצ"ל, נכד מרן ה"אבני נזר" ובנו של ה"שם משמואל", יצא לאור לאחרונה בשנת התשס"ד בירושלים) שכתב שם בעמ' ק' כי בראש משלחת הרבנים שמרן ה"אבני נזר" סרב אפילו לראותם היה הרב יצחק ריינס- יו"ר ה"מזרחי".
למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר