י"ח אדר א' ה'תשס"ה

מכתב שהגיע מאברך בישיבת ''מרכז הרב'' ותשובתו בצדו...מכתב שהגיע מאברך בישיבת ''מרכז הרב'' ותשובתו בצדו...

פניה שהגיעה אלינו מתלמיד ישיבת "מרכז הרב" המוכר לנו שיש בו כדי ללמד על הלך הרוח הרברבני והמתנשא בישיבה זו בכל הקשור לרמת הדיון בסוגית יחסי היהדות והציונות...להלן הפניה ובצדה תשובותינו ל-35 שאלותיו של השואל שסרב שנפרסם את שמו.


בס"ד.רציתי לשאול את "יואל-אלחנן"מספר שאלות:


הערה פתיחה: מדוע אתה מתחבא מאחורי כינוי ספרותי? עמוד בשמך המלא מאחורי דעותיך!


 עצה טובה:


אולי במקום "לעסוק"  "בחקר הציונות-הדתית" תעסוק קצת בדברי תורה. תוכל להתחיל ממסכת דרך-ארץ זוטא או רבה.  מה אשמה האומה בכך שאתה רוצה להיות אנטרופולוג?!


תשובה לגבי הערת הפתיחה: בספר "דת הציונות" איני מפרסם את דעותיי האישיות אלא את דעת התורה של גדולי ישראל אודות הציונות והרעיון הדתי לאומי, ולכן אין שום צורך בפרסום שמי האמיתי שיכול לגרום לכך שבמקום להתמודד עם הטענות והחומר שישנם בספר תוסת ההתמודדות להתפלמסות על אישיותו של מחבר הספר והחומר יוצג כדעה אישית של המחבר (מגמה שניתן לראות גם בפניתך זו.).


לגבי העצה: איני לוקח עצות מאנשים שאיני יודע מה טיבם ומתוך כך גם מה טיב עצתם, אבל תודה בכל אופן.


להלן התיחסותי לשאלותיך (כשבסמוך לכל שאלה מופיעה התשובה אליה).
1. מי הם רבותיך? (נא לציין שמות בבקשה של גדולי ישראל החיים עימנו היום)
תשובה: לא רלבנטי לדיון- שוב, איננו עוסקים באישיותי אלא בחומר שאני מציג. מי הם רבותיי אינה שאלה שתתרום משהו לדיון. בין אם מה שהבאתי משמם של גדולי ישראל נכון ובין אם אינו  נכון אין זה קשור כלל לעובדה מי הם רבותיי.


2. האם אתה מתייעץ איתם יחסך לגדולי ישראל בדורות האחרונים?
תשובה:
  ודאי שהנני מתייעץ עם רבותיי המקושרים לגדולי ישראל שבדורות האחרונים וכן בדורנו אנו.


3. האם מישהו מהם עבר על קונטרסך ואישר אותו הלכתית?
תשובה:
  הספר "דת הציונות" עבר בקורת של כמה תלמידי חכמים מובהקים (שאחד מהם הוא בנו של אחד מגדולי תלמידי הראי"ה קוק ז"ל) ואושר לדפוס כמו שהוא.


4. האם למדת את הספר "חפץ חיים" "שמירת הלשון"? (רמז - לשון הרע על צבור וכו'..)
תשובה:  השאלה אם למדתי ספר פלוני או אלמוני גם היא אינה רלבנטית לדיון. אם ישנה השגה על דברי מספר כלשהוא שאתה מכיר אתה מוזמן להציגה ואז יהיה מוטל עלי להסביר כיצד בכל זאת יש מקום לדברי או לחזור בי מדברי.


5. האם תאפשר לילדך לקרוא את כתבי הרב קוק  ותלמידיו (ללא התערבותך, כלומר - נגישות לספרים עצמם ולא לקטעים ספציפים ש"גזרת" מתוכם)  ולתת להם להחליט בעצמם על דרכם?
תשובה:
לגבי ספרי הרב קוק כבר פסקו גדולי ישראל כי הספר "אורות" הוא כספרי מינות שאסור לקרוא בהם ואני חושש גם לדברי מרן האדמו"ר מסאטמר שאסר לקרוא את כל ספריו ולקחת הוראה מפיו. ופוק חזי שבכל הישיבות הקדושות לא נכנסים להיכל הישיבה ספריו של הרב קוק בין בהלכה ובין ב"הגות". ומי שחושף את ילדיו לספרי מינות ונותן להם "להחליט בעצמם על דרכם" אינו פחות שוטה מזה הנותן לילדו לעשן סמים ו"להחליט לבד" אם הוא רוצה להיות מכור לסמים או לא (וספרי מינות חמורים הרבה יותר מהסמים הקשים ביותר).


6. במידה ובעזרת השם, אחד מילדך יהפך לציוני-דתי האם תשנא אותו? האם תנתק את קשרך איתו?
תשובה:
במדה וח"ו יפנה אחד מילדי לדרך הציונות הדתית או לכל דרך אחרת המנוגדת לתוה"ק אתייעץ עם רבותי כיצד לנהוג כלפיו.


7. מה אתה למד מכך?
תשובה: אני למד מכך כי גם רגש בסיסי ביותר כמו אהבת אב לבנו והקשר ביניהם חייב להיות משועבד לדעת התורה ולהיות מונחה על ידה


8. האם היהדות בעיניך היא דת? ( או אולי יותר בכיוון של השתייכות לאומית?)
 תשובה: היהדות פירושה השתייכות כל פרט מישראל וכן כלל ישראל לקב"ה, שבאה לידי ביטוי בשמירת התורה על כל כלליה ופרטיה בין בחיי הכלל ובין בחיי הפרט. כל חיסרון בשמירת מצוות התורה הוא חיסרון ביהדות, וכל חיסרון באחד מעיקרי האמונה הוא יציאה ממסגרתה של היהדות ומהשתייכות לאומה היהודית שכל ענינה הוא ההכרזה קבל עם ועולם כי ה' הוא האלקים והבאת כל העולם למצב של "ויקבלו כולם את עול מלכותך" (עיין תפילת "עלינו לשבח").


אין לאום יהודי בלי הדת היהודית, ואין הדת היהודית מופרדת מהלאום היהודי אלא דתנו היא לאומיותנו ולאומיותנו היא דתנו ומי שתופס שני מושגים אלה כעומדים ברשות עצמם אינו יודע יהדות מהי (ומכאן תוכחה גלויה על אחד מסילופי המושגים הנוראים מבית מדרשה של הצה"ד והוא המושג: "דתי לאומי" המכריז כי גם מי שאינו דתי הוא חלק מהלאום היהודי השקפה שכבר הגדירוה מרן החזו"א ומרן הגר"א וסרמן: "עבודה זרה").


9. האם מי שאינו שומר תורה ומצוות הוא יהודי על פי הגדרתך?
תשובה:
אם עבר באופן חד פעמי על אחת ממצוות התורה אזי הוא עבריין וצריך תשובה וכפרה על חטאו כמבואר בהלכות תשובה להרמב"ם ובשאר הראשונים. אם אינו שומר תורה ומצוות בדרך קבע מתוך ידיעה אלא שעושה זאת לתיאבון אזי הוא  מומר לתיאבון  (ואז עדיין אינו יוצא מכלל ישראל)ואם עושה זאת להכעיס אזי הוא מומר להכעיס  (ואז יוצא מכלל ישראל וגרוע מגוי ואף מבהמה).


ואם עובר על אחת ממצוות התורה מחמת שנתגדל ע"י אנשים שהסתירו ממנו את חוקיה והיה אנוס באופן שלא יכל להגיע לבירור אמיתות תורתנו הקדושה ומחמת כן אינו יודע לאיזה תכלית ברא הבורא את הבריאה ומה תפקידו בעולמו אזי הוא תינוק שנשבה ומצוה להעלותו מבור אין מים בו ולהצילו מהמיתה הרוחנית שנמצא בה וככל דיני מצות "לא תעמוד על דם רעך". (וכמובן שלגבי כפירה במציאות בורא אין דין "תינוק שנשבה" שהרי כל ברואי עולם מצווים על כך אפילו שלא קבלו תורה, וכל אדם שיצא מכלל שוטה מחוייב להכיר בכך בשכלו כמו שכתב הרמב"ם בריש הלכות יסודי התורה, והכופר בכך נידון לעולם בזה כמזיד גמור.).


10. מה אתה למד מכך?
  תשובה:  אני למד מכך כי רק תורתנו הקדושה היא היכולה להכריע בשאלה: "מיהו יהודי"?


11. האם למדת  את ספר הכוזרי? (עם ראשונים - ולא רק עם פירושי הרב נויגרשל)
תשובה: שוב, אין זה רלבנטי מה למדתי ומה לא, אם יש לך השגות על דברי מהכוזרי או מהראשונים שפירשוהו אתה מוזמן להציגן.


12. האם למדת נצח-ישראל למהר"ל?
תשובה
: כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


13. שמעת על הביטוי "סגולת-ישראל"?
תשובה:
כן, המהר"ל  מזכירו לא מעט בספרו "נצח ישראל", וכן הראי"ה קוק מדבר עליו במכתבו לרידב"ז (אגרת תקנ"ה מאגרות הראי"ה) בנסיון להצדיק את שיטתו.


14. האם למדת את אם הבנים שמחה?
תשובה:
כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


15. האם עברת על כל כתבי הרב קוק?  ומה לגבי כל כתבי הרב צבי-יהודה?
תשובה: כנ"ל בתשובה לשאלה 11. אוסיף רק שתי הערות. לגבי כתבי הראי"ה קוק, למעט הראי"ה קוק עצמו אין שום אדם שעבר על כל כתביו כי מדובר בעשרות אלפי כתבי יד שלרבים מהם לא מאפשרים רבני מרכז הרב והאחראים על עזבונו של הראי"ה את הגישה.
ולגבי הרצי"ה קוק, למיטב ידיעתי הוא לא כתב כלל והכתבים שיצאו משמו הם כתבי תלמידיו.
שנית, ובאותה מדה: האם קראת את כל כתבי מרן האדמו"ר מסאטמאר לפני שהלכת ללמוד ב"מרכז הרב"?


16.  אם לא - כיצד אתה מעביר עליהם ביקורת כזו, שמא שכחת דברי רבותינו לגבי  עניותם ועשירותם של דברי תורה במקומות שונים? (שמא פשוט היה יותר נוח לשכוח דברי רבותינו) אם כן - עמך הסליחה - עבור לשאלה הבאה.
 תשובה:  על מה מבוססת קביעתך כי לא ניתן לבקר דברים של כותב מסוים אם לא קראת את כל כתביו?? נכון שבמקרים מסוימים יש צורך בכך, אך שוב, אם כתבתי בקורת כלפי רב מסוים וממקום אחר בדבריו או בכתביו ישנה ראיה כי אין מקום לבקורת אשמח לחזור בי מדברי, מה גם שלא הבאתי בקורת שלי אלא רק תוספת באור לביקורת שהשמיעו גדולי ישראל.
שנית- בהתחשב בהערה הראשונה המובאת בתשובה הקודמת, לשיטתך לפיה אי אפשר לבקר דבריו של כותב לפני שקוראים את כל כתביו, ודאי גם שאי אפשר לישם למעשה את דבריו לפני שקוראים את כל דבריו וא"כ בהתחשב בעובדה שאין אדם שקרא את כל כתבי הראי"ה קוק כיצד נוהגים למעשה על פי  דרכו אעפ"י שחלק קטן מאד ממנה בלבד יצא לאור?!


17. האם למדת ספרים העוסקים בפנימיות התורה? (החל מחסידות וכלה בקבלה).
תשובה:
כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


18. האם למדת את מסכת סנהדרין דף צח. ונתקלת בביטוי הקץ המגולה?
תשובה:
  כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


19. האם למדת את הגמרא בשבת לא. - צפית לישועה?
תשובה:
כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


20. האם למדת את הגמרא הסוטה מח-מט. - על מציאות אפשרית של מקיים מצוות בעל חסרונות באמונה?
תשובה:
כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


21. האם למדת את הרמב"ם המדבר על מלכי בית חשמונאי שחלקם היו ממש "צדיקים" הכותב לגבי תקופת שלטונם "חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה" ?
תשובה: כנ"ל בתשובה לשאלה 11.


22.  האם לדעתך שייך לדבר על קיום של אומה ללא מדינה?
תשובה
:  בודאי שכן, אלא אם לדעתך לא היתה קיימת האומה היהודית מאז שפסקה המלכות  ועד ה' באייר התש"ח.


23. האם התורה רוצה שתהיה בעולם אומה ישראלית?
תשובה
:  לא שייכת מציאות כלשהיא ללא מציאות האומה הישראלית, וודאי שהתורה רוצה בכך, דקוב"ה אורייתא וישראל –חד הוא.


24. האם אפשר להסיק משאלות 15-16 שעצם קיום מדינה פירושו - אומה נורמלית החיה את חייה? (זאת כאשר איכותם של החיים הם פרט, אומנם חשוב מאוד, אבל  עדיין פרט, לעומת  עצם החיים)
תשובה: בהחלט אפשר להסיק שעצם קיום מדינה פירושו אומה נורמאלית החיה את חייה- אם הכונה היא לאחת משבעים האומות. באשר לאומה היהודית חיים נורמאליים פירושם אך ורק חיים על פי חוקי התורה ושמירת מצוותיה. כל צורת חיים אחרת של האומה היא לא נורמאלית ומסכנת את האומה כולה וכל שכן כשרוב האומה מפנה עורף לתורה ועוד יותר שהעומדים בראש האומה הם בחלקם אפיקורסים וברובם המכריע פורקי עול המצהירים בריש גלי "אין לנו חלק באלקי ישראל" ומי שחושב שלמצב כזה אפשר לקרוא אומה נורמאלית החיה את חייה הוא עצמו לא נורמאלי!! (ביחס לדעת התורה אודות מצב זה).


25. האם הגוף של האדם הוא "היכי תמצי" להניח תפילין?
 תשובה: גוף האדם הוא היכי תמצי להניח תפילין וגם היכי תמצי לעבור על כל התורה כולה כיון שהוא משועבד לרצון האדם שהוא בחירי.


26. האם ארץ ישראל היא אמצעי ("היכי תמצי") לקיום המצוות התלויות בה?
תשובה:
  ההתנהגות בא"י גם היא משועבדת לרצון האדם ומצד אחד יכול לקיים מצוות בא"י ומצד שני יכול לטמא אותה ולסכן את עצמו ואת כלל ישראל  כמו שהזהירה התורה מפורשות: "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה"... (ובאופן שבא לדור בה על דעת שלא לשמור תורה ומצוות אסור בישיבתה ונכנס בזה בכלל הלאו ד"לא ישבו בארצך").


27. האם לדעתך משה רבינו הוא אפיקורוס ח"ו? ויהושע בן-נון? שמואל הנביא? דוד המלך? שלמה המלך?  ישעיהו? ירמיהו?  יחזקאל? עזרא הסופר? מרדכי היהודי?  המכבים? רבי עקיבא? רבי אליעזר? רבן יוחנן בן זכאי? רבי יהודה הנשיא? האמוראים ובהם רבי אבא? הרי"ף ותלמידו ר' יהודה הלוי - בעל ספר הכוזרי? רס"ג? רשי? בעלי התוס? רבי יחיאל מפאריז ותלמידיו? הרמב"ם? הרמב"ן?  הטור? המחבר? רבי עובדיה מברטנורא? הגר"א? הרמח"ל? אור-החיים? הפתחי תשובה? הרב קלישר? הרב גוטמכר? הרב אלקעי? הרב אלישברג? רבי יהושע מקוטנא? הרב ישעיה שפירא? האבני נזר? המשך-חכמה? הנצ"יב? רבי עקיבא יוסף שלזינגר? רבי ראובן מדיננבורג? החפץ-חיים? האדמו"ר מקוצק פילוב? האדמו"ר מאוסטרובוצה? הרב יששכר שלמה טייכטאל הי"ד? הרב קוק? הרב צבי יהודה? הרב הנזיר? הרב חרל"פ? הרב קאפח? הרב כהנמן? הרב הרצוג? הרב הדאיה? הרב עוזיאל? הרב עמיאל?  הרב מימון? הרב מנחם כשר? הרב חיים דוד הלוי? הרב גורן? הציץ אליעזר? הרב גץ?  הרב מן ההר?הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק? הרב ישראלי? הרב שפירא? הרב אליהו? הרב אבינר? הרב אריאל? הרב דב ליאור? הרב טאו? הרב מלמד?
תשובה: חלק מהשמות שהזכרת ( בסוף הרשימה) בהחלט פרסמו דברי אפיקורסות, או דברים של גילוי פנים בתורה שלא כהלכה אם כי קשה לקבוע אם הם אפיקורסים בהגדרה, או בבחינת ת"ח שאין בו דעת (שנבלה  טובה הימנו כמבואר בחז"ל), או סתם שוטים מסולקי דעת, או תינוקות שנישבו.(למרות שבנדון דידן תינוקות שנשבו הוא הגדרה דחוקה מאד).


28. האם לא שמעת על המושג מחלוקת בין גדולי ישראל?
תשובה
:  שמעתי על המושג מחלוקת בין גדולי ישראל כשלכל צד יש ראיות מחז"ל, מראשונים ומאחרונים.


29. האם אינך יודע להבדיל בין דברים "עצמיים" לדברים "מקריים" (מהר"ל)?
תשובה
:  למה אתה קורא "עצמי" ולמה "מקרי" והיכן בהלכה הציווי להבדיל ביניהם?


30. האם צריך לזרוק מהמרפסת אל מותו - תינוק שליכלך את הבית בצואתו?
תשובה
:  ודאי שלא צריך להשליך תינוק מהמרפסת אם לכלך את הבית בצואתו אבל ודאי שלשוטה גמור ייחשב מי שיקח את הצואה (מחילה מכבודו) וימרח בה את כל גופו ועוד יאמר "עוד לא בא כבושם הזה"  ודי לחכימא....


31. האם אתה נותן דעתך מספיק להתמודדות עם מציאויות מורכבות?
תשובה
: התורה נותנת את דעתה לכל סוגי המציאויות . מה שנשאר לנו זה לתת דעתנו לדבריהם של גדולי התורה שבדור שהם ואך ורק הם יודעים מה רוצה מאיתנו התורה בכל מציאות נתונה, פשוטה או מורכבת ככל שתהיה.


32. האם אתה נוהג להתפלל שלוש פעמים ביום 18?
תשובה
: כן.


33. האם אתה אומר את הברכה שים-שלום?
תשובה
: כן. והאם כבודו אומר את ברכת "למינים ולמלשינים"??


34. האם אתה מתכוון למה שאתה אומר?
תשובה
: משתדל להתכוון וה' יעזרני  שאתכוון יותר.


35. אם כן מדוע אתה פועל בדיוק ההיפך מכך?
תשובה
: ההיפך ממה??מצפה לתשובותיך,
מקווה שתענה לעניין ולא תתחמק.
בברכת "את והב בסופה"  "ולשבי פשע ביעקב".


נ.ב אשמח עם תצרף לתשובותך חומר תורני הלכתי - שלא נמצא בספרך לגבי הסוגיות האמורות לעיל.  


תשובה (למה שנכתב בסוף המכתב): הייתי שמח לצרף לתשובתי חומר תורני הלכתי אם רק היית טורח לכתוב בתוך 35 שאלותיך שאלה תורנית הלכתית אחת. כל השאלות שהעלית לא גורעות ולו אות אחת מספר "דת הציונות" ואינן אפילו בגדר התחלה של דיון ביחס לנכתב בו. מעבר לניסיון הרברבני  לערער את אישיותי, ולנסות להציג את עצמך ואת חבריך כ"מומחים" לכתבי  הראי"ה, המהר"ל, ה"כוזרי", ועוד.. ואותי כאחד שלא קרא ולא שנה ועוד מעז לערער על ה"תורה" שנתנה למשה רבנו בהר סיני ונמסרה ממנו ישירות ל"מרכז הרב".  (וכאילו שצריך לקרוא ולשנות כדי לפרוך את התפיסה הנפסדת וחסרת הבסיס של הצה"ד היוצאת להמונים מבית המדרש של "מרכז הרב" שכבר במשך שנים היא  "מרכז הגילוי פנים בתורה שלא כהלכה" מאז הופקרה בידיו של הרצי"ה קוק). אלא שהנך שוכח דבר אחד.  גם אם יוכח שאני עם הארץ גמור מדאורייתא ומדרבנן (ולא אנסה אפילו להכחיש זאת) הרי שזה לא ישנה דבר במאומה, שהרי בימינו לאור מצבה של הצה"ד פחות ממאה שנה אחרי פטירת הראי"ה קוק , גם הקטן שבדרדקי עמי הארץ יזעק אל מול הרעיון הדתי לאומי: "המלך עירום" (מה שב"ה עושה בהצלחה הספר "דת הציונות") ואם כנגד זעקה פשוטה זו, מגיב בחור "הישיבה המרכזית העולמית" שכבר עבר את שנות ה-20,  ב-35 שאלות מגומגמות ורדודות להפליא (אתה מתפלל תפילת 18 שלש פעמים ביום??..."האם אתה אומר ברכת שים  שלום"??... ) . אזי אין ביטוי חזק יותר לאמיתותה של זעקה זו המסבירה בנוסף גם את הסיבה שלא רצית שנפרסם את שמך באשר גם אותך ואת רדידות הגישה של ישיבתך היא חושפת במערומיכם.   אני מודה לך מאד על שאלותיך המבהירות את המצב הנוכחי בישיבת "מרכז הרב",  ואם ב"מרכז" אחזה  השלהבת....


בברכה, יואל.
למאמר זה התפרסמו 4 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  חבל שלא התעמקת..   ד' טבת
אם היית מתעמק קצת יותר בסדר השאלות ובמקורות שנשאלת עליהם, היית רואה שהוא פשוט שאל שאלות קצרות ולעניין,אשרינו שיש לנו את ישיבת "מרכז הרב" שבה נלמדת התורה הגואלת,אשרינו!!
יצחק מאיר גרוסמן  מקרית ארבע היא חברון
2.  ליצחק מאיר גרוסמן   ט' סיון
הרעיון מובן מסדר השאלות, ותאמין לי שגם יואל שם לב, לשאול על סנהדרין צח השאלה זועקת הבעיה שגם התשובה זועקת (התייחסות בויואל משה) ולמעשה הוא לא שאל כלום (כי המתבונן שם יראה שהשאלה לא מתחילה בכלל) וזו רק דוגמא אחת
אוי לנו שממרכז הרב אפילו לשאול לא יודעים...
צלפחד  
3.  לצלפחד..   א' תמוז
מדוע השאלה לא מתחילה מסנהדרין צח??אני כאחד שלמדתי בחינוך הליטאי דווקא נתקעתי חזק עם סנהדרין צח: ועם הגמא בסוטה ועם ההגדרה בגמרא בברכות ט. שרשיון פרעה לאומה לצאת היא אתחלתא דגאולה..שחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה..שבר כוכבא מוגדר גם הוא ברמב"ם כמלך ועוד..

יצחק  
4.  ליצחק- כיון שהמהרש"א מסביר שם   ט"ו אלול   ללא תוכן  
צלפחד