כ"ו אב ה'תשע"ה

פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה-כיצד הפכה דת הציונות בכירים מעסקני "יהדות התורה" משלוחי דרבנן לכנופיה שאינה בוחלת אפילו בחיפוי על עבירות חמורות ביותר של חבריהפן יש בכם שרש פורה ראש ולענה-כיצד הפכה דת הציונות בכירים מעסקני "יהדות התורה" משלוחי דרבנן לכנופיה שאינה בוחלת אפילו בחיפוי על עבירות חמורות ביותר של חבריה

לאחרונה הגיע אלינו למייל קונטרס בשם "משפיל גאים" היו"ל בעיר אלעד. הקונטרס יצא לאור סמוך ונראה לבחירות האחרונות לראשות העיר (שהתקיימו במרחשון התשע"ד) ועוסק בתעמולת הבחירות של מועמד יהדות התורה לראשות עירית אלעד-ישראל פרוש, באמצעותה נבחר לראשות העיר בתחילת שנת תשע"ד.

בקונטרס נטען כי ישנן ראיות ברורות ופשוטות לפיהן פעל ישראל פרוש באמצעים פסולים ואסורים לגמרי עפ"י תורה"ק ואפילו על פי המוסר האנושי הבסיסי ביותר, ביניהם: הונאת הציבור ע"י התחזות לרבנים, גילוי פנים בפסק דין שלא כהלכה והטעית הציבור באמצעותו, המרדת קהילות נגד רבותיהן, סכסוך קהילות בינן לבין עצמן ועוד. הקונטרס נשלח לכל חברי כנסת המינים מטעם יהדות התורה ולמרות הטענות הקשות מאד שיש בו הם מילאו פיהם מים ולא השיבו אף לאחת מהן.

יצויין, כי מיד לאחר היבחרותו לתפקיד ראש העיר החל ישראל פרוש בהרס בתי כנסיות ובתי מדרשות של אלו שאינם נמנים על בוחריו ואנשי שלומו. הוא מתעמר בקהילות רבות ומשתמש בנציגי הציבור שלהן בעיריה כדי להשתיקן מלמחות כנגד מעשיו. אימתו מוטלת על הציבור וגם העיתונות המקומית והארצית יחד עם שאר אמצעי התקשורת משרתים אותו באופן מוחלט ונמנעים מכל איזכור של כשלונותיו או פשעיו. לאחרונה נדהמו מוסדות שונים בעיר לגלות כי בגלל חוסר כניעתם לדרישותיו לא בחל אף בהלשנות ומסירות לגורמי ממשלה שונים (כמו למשל משרד החינוך) העלולות לסכן את קיום המוסדות או בנסיונות לסכסך בין הורים לבין הנהלת המוסדות בהם לומדים ילדיהם. כ"כ, היה מעורב בתקיפה אלימה של חבר מועצת העיריה ברק צברי שכמעט הסתיימה בהגשת תלונה במשטרה. בנוסף, הולכת וגוברת הביקורת כלפיו וכלפי מעשיו גם בקרב אלו שתמכו בו והצביעו עבורו לראשות העיר ובראשם המרא דאתרא של העיר הגרש"ז גרוסמן שליט"א. בבטאון התורני "קול התורה" היוצא מדי שבוע בעיר מזה שנים רבות ומהווה בין השאר כלי מבטאו של המרא דאתרא הגרש"ז גרוסמן שליט"א נכתב לאחרונה במאמר (פר' כי תצא תשע"ד, גליון מס' 711) המערכת בהאי לישנא: "אי אפשר להתעלם מהדברים החמורים שהיו בעיר בתקופה האחרונה, דברים שמהווים פגיעה הן ב"בין אדם למקום" והן ב"בין אדם לחברו". לאחר שדברנו והתרענו כמה פעמים הן בכתב והן בע"פ שלא יפגעו בעניני החינוך הטהור, לצערנו ולצער כל מי שיש בו יראת אלקים וכל מי שיש לו שייכות לתורה, יר"ש וחסידות, פגע ראש העיריה שנבחר על ידנו, בכמה תחומים בנושאי החינוך, למרות שהנושאים כלל לא קשורים אליו, כמו העברת תלמידים ממוסד למשנהו והשארת בנות ומשפחות שלמות בוכיות על החלטות שערורייתיות ושרירותיות. בנוסף, לאחר שהתחייב לרבנים שליט"א לקבל על עצמו את החלטות הועדה שהוקמה על ידו בקשר למיקומי המוסדות, ולאחר שהועדה החליטה שאין להכניס לשכונות החרדיות מוסד שאינו מתאים לרוח וצביון השכונה, כדי לא לפגוע הן בציבור החרדי והן בציבור האחר ולא לעשות מחלוקת בין הציבורים, ולאחר שהם הציעו פתרונות נאותים, בלי לפגוע בשום ציבור בעיר, החליט ראש העיריה לפעול כנגד כל הסיכומים ולהפריע לציבור החרדי שבחר בו ופעל עבור בחירתו לראשות העיר.

פגיעה זו נעשתה גם כלפי הישיבה הסמוכה, וזאת גם לאחר שהציבור מבני העיר פנו אליו והתחננו בפניו שלא יפגע בהם ובחינוך ילדיהם. התנהגות זו פגעה בציבור שהרגיש שהפגיעה בו נעשית בשל אינטרסים קטנים וגבהות הלב וסיבות נוספות שעוד יבוא הזמן לפרטן. אין סליחה ואין כפרה למי שנוהג באטימות לב חמורה ובעזות מצח ילדותית, כנגד ציבור חרדי מכל החוגים, חסידים, ספרדים וליטאים, ולמי שעושים בזדון מעשיהם, מתוך כפיות טובה נוראה שאין מקומם בין שומרי מצוות בפרט ובין בני תרבות בכלל. הציבור התורני אינו מתפעל מסיפורי מעשיות המתפרסמים בעיתונות הקנויה-הכנועה". ע"כ.

 

 כעת, עם צאתו לאור של הקונטרס "משפיל גאים" המראה עד לאיזה שפל התדרדרה העסקנות הפוליטית החרדית, אין פלא בהתנהגותו של ישראל פרוש לאחר הבחירות שכן עוד לפני שנבחר פעל בצורה המנוגדת לגמרי לתוה"ק וכבר מן השרש הוכיח על עצמו כי הוא שרש פורה ראש ולענה אשר המניע היחיד למעשיו הינו שרירות לב אכזרית, וכל רגע שיהדות התורה לא פועלת להדיחו לאלתר הן מתפקידו כראש עירית אלעד והן משייכות כלשהי ליהדות התורה, הרי היא מאשרת את התנהגותו ושותפה מלאה למעשיו וכדאיתא בחז"ל (שבועות לט.) "אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו".

בארגון "בני תורה באלעד" העומד מאחרי הוצאת הקונטרס לאור מבהירים כי לא ינוחו ולא ישקטו עד אשר יודח ישראל פרוש מתפקידו וכי בכוונתם להקים אתר שירכז את כל הטענות הרבות שיש לציבור כנגד ישראל פרוש ואת כל מעשיו המוסתרים מעיני הציבור בעקבות אימתו המוטלת על כל עיתוני העיר.

הרב אברהם חזן, יו"ר ארגון אזמרך בלאמים, המכיר מקרוב כתושב אלעד את התנהגותו המבישה של ישראל פרוש נעתר לבקשת ארגון "בני תורה באלעד" להיות אכסניה לקונטרס "משפיל גאים" עד שיעלה בידם להקים אתר עצמאי של הארגון. בשיחה שמסר באשדוד בליל הילולת מרן ה"בן איש חי" אמר כי יש הנופלים לחלישות הדעת לנוכח רשעותם של עסקנים מושחתים ולנוכח העובדה שלרשותם עומדים כלי תעמולה כה רבים המשתיקים את מחדליהם ורשעותם ומרשיעים דוקא את המותקפים והנרדפים על ידיהם. לחלישות דעת זו אין מקום כלל!! קראנו השבת במפטיר את פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. והנה המן הרשע העמלקי רצה גם הוא שכולם יכרעו וישתחוו לו וודאי שכל העיתונים בשושן נתנו ביטוי רק להמן הרשע ולאלו הכורעים ומשתחווים לו. בתחנות הרדיו ובאתרי האינטרנט של העיר שושן השמיעו רק את המן הרשע ואת הכורעים והמשתחווים לו וכן בעיתונות המקומית. ומה היה כחו של מרדכי הצדיק? "לא יכרע ולא ישתחוה"! ולבסוף, התברר לעיני כל כי ה"לא יכרע ולא ישתחוה" של יהודי אחד חזק יותר מכל כלי התעמולה ומכל יחסי הציבור העמלקיים למיניהם וגם כשאיננו יכולים למחות את עמלק בפעל אזי הזכירה בפה מי הוא עמלק ומה רצונו היא עצמה כלי המלחמה היותר יעיל נגדו עדי נזכה שימחה שמו מתחת השמים ע"י הקב"ה. ב"ה שצביעותם של עסקני המפלגות החרדיות הולכת ומתגלה ובעוד שמחד גיסא הם דורשים מהציבור נאמנות מוחלטת לדעת גדולי ישראל ומדברים גבוהה גבוהה על פעלם למען כבוד שמים ולמען הציבור החרדי, מאידך גיסא, עוברים על חוקי השלחן ערוך המפורשים ביותר בריש גלי ורומסים בחוצפה את חוקי התורה ואת הציבור אותו הם אמורים לשרת מבלי לחשוש אפילו לחמורה שבחמורות-עון חילול ה'. כמו כן מבקש הרב אברהם חזן להבהיר: התקשרתי לאביו של ישראל פרוש מספר פעמים בנסיון לבדוק אם ניתן להביא לשינוי בהתנהגותו המבישה של בנו בטרם יפורסמו הדברים הנ"ל. לצערי למרות שהשארתי לו הודעה ואף ניסיתי להשיגו מספר פעמים הוא לא טרח כלל לחזור אליי, והוא, ובנו, יחד עם כל חברי יהדות התורה הם הנושאים באחריות לכל חילול ה' שייגרם כתוצאה מפרסום הדברים, וכתוצאה מהחיפוי המלא שלהם על מעשיו של ישראל פרוש לבושתם ולחרפתם. אחריותם זו, די בה כדי למנוע כל זכות מצידם לבקש את אמון הציבור בהם להבא, ויש בה כדי ללמד שכל המחסה שלהם מאחרי גדולי ישראל אינו כי אם מעשה תעתועים וצביעות בעלמא הבאים לחפות על מעשיהם הנלוזים המביאים נזק וחורבן לעם ישראל בכלל וליהדות החרדית בפרט. והקב"ה יחזירם בתשובה שלמה ויכתבנו לשנה טובה לחיים טובים ולשלום ולגאולה קרובה ע"י משיח צדקנו בב"א.

לשאלות בנושא הקונטרס ותוכנו יש לפנות למייל של ארגון בני תורה מאלעד המוציאו לאור:bney.tora.mail@gmail.com

 

 
למאמר זה התפרסמו 7 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  אהה ה' אלקים!   ו' תשרי
מי הכניס לאתר הקדוש הזה לכלוך פוליטי מקומי?
האם שיערו מנהלי האתר איזה נזק יגיע לאתר ולשמו הטוב על ידי דחיפת אף בפוליטיקה?
תקות כל איש בינה כי המאמר יוסר לאלתר מהאתר, למזער את נזקיו.
פשוטו כמשמעו  מירושלים
2.  חלילה לנו להתלכלך בגיעולי הפוליטיקה...   ו' תשרי
אך עיון בקונטרס משפיל גאים יבהיר לך כי לא מדובר כלל בחשבונות פוליטיים כאלה או אחרים שחבל לבזבז עליהם זמן כלשהו וכל שכן בעשרת ימי תשובה אלא בדוגמא מוחשית כיצד הפכה התורה להפקר אצל רבים מאלה המתיימרים להציג עצמם כנושאי דגלה וכשליחי הציבור למענה. ומאז הוקם אתר זה לפני למעלה מעשר שנים לא שמו הטוב הוא העומד לנגד עינינו אלא שמו הטוב של מי שאמר והיה העולם ושמה הטוב של תורתו הקדושה ולמען אלה נפעל ללא מורא וכבר כתב מרן הגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל בהקדמתו לקונטרס "גרגרים בראש אמיר" וז"ל: "כשם שהמחבר ספר על ההלכות שבענין נדה אין זה ספר של חכמת הגנקולוגיה והמחבר ספר על ההלכות שבענין קידוש החדש אין זה ספר על חכמת האסטרונומיה, כך הכותב דברי תורה על ההלכות שבענין פוליטיקה אין זה ספר של פוליטיקה". כך גם אתרנו ימשיך לחשוף את כל הפועלים נגד התורה ומדברים גבוהה גבוהה כאילו היו נושאי דגלה וב"ה שיש באתר זה כבר די חומר שיש בו למלטנו מהחשד כאילו יש לנו ענין כלשהו בגיעולי ובגילולי הפוליטיקה והרוצה לטעות יבא ויטעה.
יואל אלחנן  מאלעד הכבושה תחת ידי הליסטים ישראל פרוש
3.  ל-1: כלומר, התורה צריכה לשתוק בעניינים ציבוריים ?   ז' תשרי
ולעסוק רק בענייני כשרות ואיזה קישוטים לתלות בסוכה ? שזה די מזכיר את מה שאמר הרצל על כך שבמדינה ה"יהודית" יהיו הרבנים סגורים בבתי הכנסת ולא יתערבו בחיים הציבוריים.

ובכלל, יוצא מדבריך שהאתר צריך להפסיק את פעילותו לאלתר כיוון שהוא עוסק בנושאים טעונים כגון: התנחלויות, המלחמה בעזה, מלחמת לבנון, שירות צבאי, גיוס חרדים וכו'...
מאן דהוא  
4.  דרדור!!!   י"א תשרי
בתור אחד שממש(!!!) נהנה לסייר באתר אני יכול לומר שמאוד התאכזבתי לקרוא את המאמר, ולא משום שאיננו נכון, זה ממש לא ענינו, יש את גדולי ישראל שהם שלחו אותו לשם ואיתם אפשר לדבר, וחוץ מזה איזה היתר יש לפרסם את הלה"ר הזה ברבים??? וכי יש למי שאינו מתושבי אלעד תועלת בזה? אתמהה???
י.ס.  מרחובות
5.  נו, עוד אחד מהעשבים השוטים...   י"ב תשרי
להאמין שהוא יביע חרטה וישוב מדרכו הנלוזה ?

את אבא שלו ואמא שלו (שגידלו כזה פרא אדם) הוא ימכור בעד מזומנים, משרות וכבוד מדומה !

מאן דהוא  
6.  תגובה לידידנו י.ס.   י"ג תשרי
ראשית,יהדות התורה הינה גוף כלל ארצי ואפילו כלל עולמי וכשאחד מחבריה נשלח בגיבוי של גדולי ישראל לעמוד בראש עיר של עשרות אלפי תושבים ומתגלה כנוכל שפל,אזי חובת המערכת הארצית שהמליצה עליו כמתאים לתפקיד בפני גדולי התורה שאליהם היא כפופה לבוא ולומר להם שמדובר במקח טעות ויש להדיחו לאלתר מתפקידו. ברגע שהיא לא עושה זאת וגרוע מכך, מחפה עליו ומתעלמת מעשרות אלפי תושבים הנמצאים תחת שררה של אדם מושחת כזה יש כאן הן נזק לרבים הכבושים תחת ידיו, והן נזק של חילול ה' שכביכול גדולי ישראל הם הנותנים יד לשחיתות ולנוכלות שכזאת. וכמו שנכתב בגוף המאמר חובת כל הציבור הנותן אמון ביהדות התורה מתוך תקוה כי היא פועלת אך ורק כדרכה של תורה לדעת זאת הן כדי לא להפגע בעתיד מהמערכת (וכמו שהיום היא מחפה על פשע באלעד היא יכולה מחר לחפות על פשע בירושלים ומחרתיים על פשע במודיעין עילית וכן על זה הדרך). וגם אם היה כדבריך שמדובר בענין מקומי של העיר אלעד יש מספיק תושבים כיום באלעד כדי שענין מקומי שם ייחשב כנוגע לרבים. מה גם שמי שאחראי לזה שהדברים מתפרסמים במסגרות כלליות יותר הוא ישראל פרוש בעצמו מפני שחלק מליסטיותו היא להלך אימים על העיתונות המקומית ולמנוע ממנה פרסום כל דבר שיש בו אפילו רמז על התנהגות שלילית ולו הקטנה ביותר מצדו והתקשורת המקומית באלעד מתנהלת מול ראש העיר כמו שהתקשורת הפלסטינאית בעזה מתנהלת מול ראשי החמאס.
ולפלא בעיני ממתי הצלת עשוק מיד עושקו בין שעושק את היחיד ובין שעושק את הרבים ומשתרר עליהם בנוכלות ומרמה תכנס לגדר של לשון הרע, ומחברי הקונטרס "משפיל גאים" הביאו בעצמם דברי התוספתא שאדרבה עוונו של השותק בזה ומניח את הרמאי להשאר בחזקת כשרות גדול מעוונו של המאנה עצמו.

בברכת חג שמח, יואל.
יואל אלחנן  מאלעד הכבושה תחת ידי הליסטים ישראל פרוש
7.  צורר ישראל   כ"ט תשרי
מה שהוא עושה הרבה יותר גרוע מסתם מעשה ליסטים.

אגב, מי זה אבא שלו מנחם פרוש או מאיר פרוש ?
אמת בתוך הפנים