ה' אייר ה'תשפ"ד

מכתב גלוי לרב אמנון יצחק שליט"א ובו שאלות לגבי מספר דברים שהשמיע בזמן האחרון בתקשורת בהקשר למצע מפלגתולהלן מכתב שנשלח ביום חמישי האחרון (כ"א טבת תשע"ג) למטה מפלגתו של הרב אמנון יצחק שליט"א ומיועד לכבוד הרב באשר לדברים שאמר בראיון לערוץ 7 ולערוצי תקשורת נוספים לאחרונה וכן באשר למצע של מפלגתו. ייאמר מפורשות- ארגון אזמרך בלאמים רחוק מכל קשר או זיקה למפלגה  או תנועה פוליטית כלשהי ונגעל עד מעמקי הנפש מעצם המושג פוליטיקה ואלמלא הצורך שראינו לדבר בזה כפי שמפורט במכתב לא היינו נכנסים לזה כלל וחלילה למאן דהו לזהות מכתב זה כנסיון לתמוך במפלגה כלשהי או להביע דעה פוליטית כלשהי באשר לעם ישראל אין שום דעה כי אם דעת התורה ולאורה נלך בעז"ה עד ביאת משיח צדקנו. אנו מקוים כי בקרוב יופיעו באתר התשובות לשאלות הרצ"ב.

 

בס"ד

לכב' הר' אמנון יצחק שליט"א.

 

השלום והברכה!

 

באתר של ערוץ 7 התפרסם השבוע ראיון מוקלט עם כב' והיות  ונאמרו בראיון דברים שלדעתנו הינם חמורים ומנוגדים לדעתה של תורה ומצטרפים גם לדברים חמורים נוספים המובאים במצע של "כח להשפיע" ונאמרים בראיונות לתקשורת בזמן האחרון (ואנחנו תקוה כי הגורם לכך הינו שגגה)) ראינו לחובה לפנות לכ"ת על מנת לברר עמו על מה מסתמך בדבריו, וכ"ז תחת הדגשה כי מחמת עסקנו בקירוב אחב"י לאביהם שבשמים במשך למעלה מעשר שנים אשר בהן ראינו בחוש כי לא מעט מהשתילים הטריים של עולם התשובה אשר זיכנו הקב"ה להכות על קדקדם ולומר להם- גִדְלוּ! ועוד רבים רבים אחרים שנתגדלו ע"י אחרים נזרעו על אדמת הרצאותיו ופעילותו של כ"ת ודוקא מחמת  הערכתנו הרבה לכב' על פועלו ארוך השנים לקירוב אחב"י לאביהם שבשמים והשפעת דבריו על רבבות אלפי ישראל חוששים אנו שישנה סכנה של טשטוש דעת התורה בדברים שנאמרים על ידו לאחרונה בכלל והשבוע בערוץ 7 בפרט כפי שיתבאר להלן.

ראשית, וכדי שלא נחשד אנחנו או ייחשדו דברינו כבאים מתוך השתייכות למחנה המתחרים הפוליטיים העיקריים של כב' – תנועת ש"ס (וב"ה כבני תורה איננו משתייכים או מזדהים עם שום תנועה פוליטית כלשהי ומתפללים לה' יתברך שלא נכשל בהזדהות או השתייכות כזו לעולם) אומר בפה מלא כי דוקא בכל הקשור לחשיפת ההתנהלות המושחתת של תנועת ש"ס המגיעה לצערי עד מקורביו ובני ביתו הקרובים ביותר של הגר"ע יוסף שליט"א הננו מחזקים מאד את ידי כב'. תנועת ש"ס חצתה בקדנציה האחרונה שלה וכבר בתעמולה שקדמה לה את כל הקוים האדומים שרק ניתן לחצות. ודי בשני העדים הנאמנים על כך: האחד-חיים אמסלם אשר המחיש כיצד גם  לאנשים אשר גילוי פנים בתורה שלא כהלכה אומנותם, ומנהיגה התורני של התנועה הגר"ע יוסף שליט"א הוא כקליפת השום בעיניהם ודעותיהם והשקפת עולמם הן קיצוניות אפילו ביחס לניאו רפורמים של ברלין בשעתם, שמור מקום של כבוד בתוככי התנועה ובצמרת הנהגתה (וב"ה שהתקיים בהם כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי ונתגלה קלונו וקלונם ברבים ולא ללמד על עצמו יצא מהמפלגה אלא ללמד על הכלל כולו יצא ואם כי למרבה הצער מעשיהם ושחיתותם נסתרת לעת עתה מ"מאור עיניהם" באשר הבית סגור ומסוגר אין יוצא ואין בא זולת מחניפיהם ומלחכי פינכא שלהם אלילי הזמר ומוקיוני הבידור, "כוכבים נולדים" ובועטי הכדור, אבל לפני מי שאמר והיה העולם גלוי הכל ועתידים ליתן לפניו את הדין על כל תעלומותיהם  ושם הדין אמת ובית הדין אמת. שם למעלה אי אפשר להחתים דיינים וראשי ישיבות על שקרים או על בדותות מבלי שיראו בכלל על מה הם חותמים בגלל שמישהו ששם המשפחה שלו "יוסף" או "דרעי" הורה לעשות כן... שם, לא פוליטיקאים מושחתים ממנים ומֵמָמְנִים את הדיינים והרבנים ושולטים בהם ללא עוררין... שם, תארים מזוייפים וחסרי כל ערך אמיתי כמו "הרב הראשי" וה"ראשון לציון" לא עושים כל רושם אל מול האמת האלקית וחוקי התורה. וב"ה שגם בעוה"ז מתגלים מעשיהם למבקשי האמת וברכת ישר כח  וחזק ואמץ שלוחה מאיתנו לכ"ת על חלקו בפירסום מעלליהם ובמלחמתו נגדם ונגד כלי המשחית שלהם ובראשם תחנת הרדיו "קול ברִימָּה" שאחריתם של מנהליה וחלק לא מבוטל משדרניה רימה ותולעה בגופם ובנפשם בזה ובבא ח"ו אם לא ישובו בתשובה במהרה. השני- שותפותם המחפירה לגרועים שבשונאינו שהמה חבריהם הטובים לקואליציה שיחד אתם ועם הרב הראשי מטעמם פעלו ללא מורא להחדרת אלפי גויים גמורים לתוך כלל ישראל ע"י הכרתם בתהליך המגוחך של הגיורים הצבאיים בצה"ל כ-"גיור כהלכה" אשר גם בזה לא חששו להטעות את רבם "מאור עיניהם" וכמעט להכשילו בתמיכה הלכתית במעלליהם (כשלון ובזיון שרק התערבות של בד"ץ העדה החרדית ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מנעו אותו ברגע האחרון) וכפי שפרטנו בקונטרס "גיור ללא יהדות" (אשר נמסר אישית הן לבנו של הגר"ע יוסף שליט"א הרב יצחק יוסף, והן לאב"ד ת"א מטעם הרה"ר הר' בן שמעון, והן לחתנו של הר' הראשי הרב יחזקאל מוצפי, ואף לא אחד מהם השיג על הנאמר בו עד היום) והם למרבה חוצפתם עזותם וצביעותם עוד מציגים את עצמם כמי שיעצרו את ההתבוללות...

וב"ה ככל שמרבים במלחמתם נגד כב' רק נחשף עומק השחיתות שלהם והסתעפות זרועותיו ה' ירחם ויציל. (נעיר רק, כי לעניות דעתנו מאבק זה הינו מאבק שחייב להיות פנימי בתוככי רשות הרבים של הציבור החרדי ולא לגלוש לערוצי התקשורת של החילונים והפוסחים על שתי הסעיפים הן מחמת החשש לחילול ה' והן מחמת טעמים אחרים חלקם גלויים בודאי גם לכב' וחלקם יפה להם השתיקה ונזקם לשעה ולדורות). 

אחרי ההדגשה הנ"ל הננו ניגשים להתיחסות לדבריו של כב' כששוב אנו מדגישים כי לנגד עינינו עומדים ובאזנינו מהדהדים דברי רבנו בעל ספר  הברית (חלק א' מאמר כ'- דרך אמונה- פרק ל"א, ועיי' רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ט ה"א)  וז"ל: "מפני שאנו יודעים לבטח ומקובל בידינו מדור דור עד משה וישראל דור המדבר באחת משלש עשרה עקרים שכל התורה המצויה עתה בידינו לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, אפילו משיח צדקנו אשר יבא במהרה בימינו ומארבע כנפות הארץ יקבצנו ויבנה בית מקדשנו וימלא כל משאלות לבנו, לא נאות לו בזאת ולא נשמע לו בדבר הזה, כי כך מקובל בידינו שאז יוסיף ה' שנית ידו לגלות לנו את כבודו הגדול והנורא וראו כל בשר יחדו כי פי ה' ידבר מתוך האש אלינו פנים אל פנים ביתר שאת ויתר עוז ממה שהיה על הר סיני, אך לא יבטל תורתו חלילה לא יחליפנה ולא ימיר אותה בתורה אחרת". ולא נצטער כלל אם יתברר לנו כי שגינו בדברינו ונצטרך לקיים בעצמנו "תבריה אתר "אזמרך בלאמים" לגזיזיה" ובאם לא נבוא לעמק השווה ולהודאת  צד אחד לדברי הצד השני הננו מוכנים שיוכרעו הדברים או יובאו לאישורם ע"י בית דינו של הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א או ע"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א או ע"י הגרב"צ מוצפי שליט"א או אחד מגדולי הדור המובהקים האחרים בדורנו ה' יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים.

דבר נוסף-בדברינו אשר לקמן איננו מתייחסים כלל לרעיונות הכלכליים-חברתיים כמו: לחם בשקל, דיור מוזל, הוזלת מסים, מניעת בזבזנות יתר וכד' אלא לדברים בסיסיים ועקרוניים הנוגעים ליסודות ההשקפה היהודית וכבר נאמר: לא על הלחם (בשקל...) לבדו יחיה האדם כי אם על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" וגם רעיונות חיוביים בתחום שיפור מצבם הגשמי של אחב"י אסור להם שיבואו לכלל מעשה על חשבון ויתור על קוצו של יו"ד מעיקרי תורתנו הקדושה וכידוע אין המטרה מקדשת את האמצעים ובודאי מסכים כב' כי אין בתמיכה כללית של גדולי ישראל ברעיון כלשהו להצדיק את כל פרטי הוצאת הרעיון לפועל.

כב' אמר בראיון כי מפלגתו אינה מפלגה דתית אלא מפלגה מעורבת בה במקום השני ממוקם אדם שאינו שומר מצוות ובמקום הרביעי חייל שהשתחרר משירותו בצה"ל לטובת המהלך הפוליטי.

שאלתנו היא: הרמב"ם פוסק להלכה (הלכות מלכים פ"א ה"ז) כי מי שאין בו יראת שמים אין ממנין אותו לשום מינוי מהמינויים שבישראל כלומר אין מפקידים בידיו אחריות על שום דבר השייך לציבור והוסיף בשו"ת אגרות משה (חלק יו"ד חלק ב' סי' מ"ה) וז"ל "ובכלל הרי מינוי כופרים ורשעים ודאי אינו כדין התורה כמפורש ברמב"ם פ"א ממלכים ה"ז וכל מי שאין בו יראת שמים אע"פ שחכמתו מרובה אין ממנין אותו למינוי מן המינויין שבישראל ואף דוד לא זכה אלא לכשרים עיי"ש וכ"ש שכופרים ורשעים אין ממנים לשום מינוי ובזה כו"ע מודו ומפורש זה גם בחינוך במצוה תצ"ז תצ"ח ואין שייך לחלוק ע"ז דעיקר תכלית מינוי מלך הוא רק לחזוק התורה והמצות כדאיתא בספ"ד ממלכים וכן כל המינויין בישראל" וכן כתבו גדולי ישראל בהדיא לגבי שליחת הנציגים לבית הכסא ("הכנסת") שצריכים השלוחים להיות "נאמנים להשי"ת ולתורתו להלחם בכל תוקף ועוז להגן על כל מצות התורה ממזימות המפלגות החפשיות ורשעי ישראל אשר רוצים לעקור כל מצוה ומצוה ולהשכיח התורה מהילדים ואשר בעוה"ר הם המושלים עתה  בישראל. וצריך לזה שלוחים יראי הי"ת אשר בכל כוחם ונפשם ילחמו במלחמת הי"ת רק למען כבוד שמו הגדול ותורתו הקדושה בלי לנטות ימין ושמאל ממה שיורו להם חכמי התורה בדעת תורה שלהם" (שו"ת אגרות משה" חלק ט'-אגרות השקפה סימן ח' אות ד') וכ"כ הגר"ר גרוזובסקי זצ"ל ("בעיות הזמן" עמ' סו')  וז"ל: "אבל כמובן שלזה צריך שיהיו השלוחים אנשי חיל, אנשי אמת, יראי אלקים ושונאי בצע וחכמים שיהיו יודעים את אשר לפניהם, עזים כנמר ורצים כצבי במלחמת ה', כחומה ולא כדלת הסובבת על צירה, ואשר יוכלו לדבר את אויבים בשער". ואם בזמננו קשה לראות מעלות אלה אפילו בשלוחים מטעם היהדות החרדית, מנין ההיתר למנות אנשים חילונים פורקי עול בגלוי כשלוחים של כלל ישראל בה בשעה שאפילו בחייהם האישיים מראים הם כי אין יראת אלקים נגד פניהם כלל וככל הישר בעיניהם יעשו וכבר למדנו אברהם אבינו כי "רק אין יראת אלקים והרגוני" שהיינו שאי אפשר לסמוך על שום מוסריות אנושית שאינה נובעת מיראת שמים.

עוד אמר כב' בראיון כי ניסיונו בשנים האחרונות מראה שניתן להביא מאות אלפי עולים ללא השקעה תקציבית רבה כל כך והזכיר את ביקוריו בארצות הברית, צרפת, ארגנטינה ושווייץ, שם בתום נאומו עלו אלפים לבמה והודיעו על רצונם לעלות לישראל. וכי ארבעה אחוזים מכלל העולים הצהירו שעלו לישראל בעקבות הקריאה הפומבית שלו.

שאלתנו היא: בהרצאות שהזכיר הרב הוא מציג לציבור שאלה: גאולה או גלות? ואח"כ שאלה נוספת: ארץ ישראל או שוויץ/צרפת/ארגנטינה? כשהמשתמע מדבריו הוא כי עליה לא"י פירושה גאולה ואילו הישארותם בחו"ל פירושו גלות. על מה מבסס הרב קביעתו זו שעליה לא"י היא גאולה בה בשעה שאנחנו יודעים מדברי רבותינו לאורך כל הדורות כי הגאולה מתחילה בביאת משיח צדקנו ולא בעליה כזו או אחרת של יהודים לארה"ק ואדרבה לא מעט גדולי ישראל אמרו כי כתוצאה ממלכות המינות שקמה בארה"ק על ידי הציונים הגלות בארה"ק קשה יותר מהגלות בחו"ל. (לדוג' ראה דברי הגאון רבי שלום לופס זצ"ל רבה הספרדי של עכו שאמר: "תמיד לא נשכח, לא נשכח את מצבנו ולא נטעה בעצמנו לומר שזכינו לאיזה התקדמות ולאיזה תועלת בהקמת המדינה, לא זכינו לתועלת מפני שהנהגה שאין לה את יסודות התורה זה גלות. וזה גלות יותר חמורה מהגלות שהיינו בין הגויים..." (מתוך הספד שנשא הגר"ש לופס על הרה"צ שמעון אלחרר זצ"ל). וכן התבטא הגאון רבי יצחק יוסף שניאורסון (מחב"ד) וז"ל: "כאן אנו בגלות בין אומות העולם, אף בארץ ישראל נמצאים בגלות בין יהודים שהיא קשה הרבה יותר. להיות בגלות אצל רשעי ישראל קשה מאשר אצל רשעי אומות העולם. הגלות בין גוים טובה יותר מהגלות בין יהודים. הגוי מחזיק את הגוף בגלות אבל עסק אין לו עם הנשמה היהודית, אבל הרשע היהודי מכניס את הנשמה היהודית בגלות ומבקש לטמא את הנשמה".)

דבר נוסף, כב' ודאי יודע כי מצות ישוב א"י היא רק בתנאי שמי שבא לדור בה, בא על דעת לשמור תורה ומצוות ואם בא לדור בה כדי ללכת  בשרירות לבו לא רק שאין מצוה בעליתו אלא עבירה ואיסור דאורייתא (עיי' ספר יראים סי' שטו', שו"ת אבני נזר יו"ד סי' קכו' וראה באוה"ח הקדוש על התורה ריש פר' ראה כי באופן שבאים לארץ ולא שומרים מצוות התורה הביאה היא ח"ו לקללה ולא לברכה). וא"כ מה משתבח כב' בכך שארבעה אחוז מהעולים עלו לארץ בזכות הרצאותיו? והרי באופן שעלו ללא כל פיקוח אישי של כב' (שהרי רק מהסקרים שעשה נודע לו בכלל שעלו לארץ) מי יודע מה עלה בגורל חינוך ילדיהם וסידורם הרוחני כאן בארץ ומי ערב לכב' שעלייתם זו לארץ עבורו הינה זכות ולא חלילה חובה?

עוד אמר כב' בראיון כי יש לו גם תכנית מדינית המבוססת על אימוץ דו"ח אדמונד לוי על פיו כל ישוב שקיים שלוש שנים ומעלה לא יזוז ממקומו וכי בכל הסדר מדיני עתידי אופצית עקירת ישובים לא תבוא בחשבון. כ"כ אמר כי עלינו לקדם את השלום בתנאינו שלנו, ושעל מנת לפתוח בשיח עם הפלשתינים יש להמתין כחמש שנות שקט מוחלט שבהן יוכח שהפלשתינים אינם מחנכים לשנאת ישראל ואינם מבצעים טרור, והוסיף כי כחלק ראשון של שיח עם הפלשתינים יבקש לדעת מי הוא העם הפלשתיני? איפה הייתה המדינה הפלשתינית? מה מספר התושבים? מה הייתה המדיניות שלהם? מי היה ראש הממשלה שלו? היכן בירתו? תנו לי פרוטוקולים של הממשלה שלהם. "אין עם כזה בכלל".

על פי תפיסתו זו אומר כב' בראיון כי ניתן לדבר עם הפלשתינים, אך מתוך התנאים שלנו. מדיניות זו תחשוף שאין פרטנר לשלום, ואם הם נכונים למלחמה הרי שאין סיבה שלא לצאת אליה שהרי היא כבר הולכת ומתהווה כעת, וכבר כעת מתעצמים הפלשתינים ונכון יהיה להשלים מהלך מוקדם ככל שניתן. על גישתו זו של כב' מספר שאלות לנו:

א. הנה ידוע לכב'  כי כל סוגית הבעיה המדינית עם הפלסטינאים הינה תחת הגדר ההלכתי של דיני נפשות וכאן מדובר בדיני נפשות שיש להם השלכה על רבבות אלפי יהודים בארה"ק וגם על לא פחות יהודים בעולם כולו אשר בזה יש קודם כל לשמוע חוות דעת מקצועית ומפורטת מגורמי הצבא השונים הבקיאים היטב במצב בשטח ולהביא הדברים להכרעת גדולי הדור. (ראה דבריהם המאלפים של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל בחלק א' של "מכתבים ומאמרים" בהרחבה ושל הגר"מ שטרנבוך שליט"א  בקונטרס "בעיות הזמן", חלק ב'). ועל כן קביעה מוחלטת מראש כי לא ניתן כלל לדבר על עקירת ישוב בשום מקרה הינה נוגדת את דעת התורה (ובפרט שעד ביאת משיח אנחנו מושבעים ועומדים שלא למרוד באומות ולא להתגרות בהן כלל והבעיה עם הפלסטינאים יש לה השלכות בין לאומיות רבות ואינה בעיה מקומית שרק שני צדדים מעורבים בה)  וא"כ כיצד ניתן לומר כי בשאלה של דיני נפשות הבסיס של גישתנו יהיה דו"ח של אדמונד לוי ועל סמך מה בכלל רואה כב' את עצמו סמכות לפסוק בשאלות כאלה ולהכריע בעצמו מה צריך לעשות? ואם כבודו אכן מתכוון לשאול בעצת גדולים בנושאים אלה כיצד ייתכן שאינו אומר דבר כ"כ יסודי וחשוב בפירוש במהלך ראיון עמו ומציין את שמות הגדולים המגבים את דבריו ואשר על פיהם יפעל בכל שאלה קטנה או גדולה??

ב. לגבי מה שאמר כב' כי "כחלק ראשון של שיח עם הפלשתינים יבקש לדעת מי הוא העם הפלשתיני? איפה היתה המדינה הפלשתינית? מה מספר התושבים? מה הייתה המדיניות שלהם? מי היה ראש הממשלה שלו? היכן בירתו?" ברצוננו לשאול את כב':

שאלותיו הינן במקומן אם הויכוח היה ויכוח אישי בין כב' לפלסטינאים אבל כשהויכוח הוא בין הפלסטינאים למדינת ישראל אזי יודע כב' כי מאחר ומדינת ישראל כופרת באופן גלוי ורשמי הן במציאותו של בורא עולם והן בתורתו הקדושה (אליה מתייחסת המדינה בכל מערכת החינוך הרשמית שלה מגן-הילדים ועד האוניברסיטה כיצירה ספרותית גרידא) והואיל וזכותנו היחידה להיות כאן בארץ ישראל נובעת מתוך אותה תורה ומכח היותה הסכם בין מלך מלכי המלכים הקב"ה אדון כל העולמות לבין עם ישראל, ואלמלא הסכם זה אין נוכחותנו בארץ ישראל לא בהווה ולא בעבר כי אם לסטיות בעלמא (כמו שכתב רש"י הראשון בחומש בראשית) והרבה לפני השאלות הנכבדות שכ"ת מתכוון לשאול את הפלסטינאים עליו לשאול את נתניהו וחבריו: מכח מה אתם טוענים שארץ ישראל שלכם? מה מקורו של השם ישראל? מנין לכם שהיה בכלל אי פעם עם ישראל אם כל היכרותכם עִם עַם זה מבוססת על ספר שאינו כי אם אגדה ספרותית ותו לא? האם אין צביעות בהצגת שאלות אלה לפלסטינאים והתעלמות מהצגתן לראשי מדינת ישראל?? (אגב, לפני מספר חדשים הלך לעולמו יצחק שמיר מותיקי תנועת הליכוד וראש ממשלה בעבר. נזדמן לי לשמוע מהדורת חדשות שבשרה על מותו והשמיעו בה קטע מנאומו המפורסם בועידת הליכוד (כמדומני שציינו שהיה זה בשנת 1990) שם אמר בלהט: "צריך לחנך כל ילד וכל ילדה כל חייל וכל סטודנט שא-ר-ץ  י-ש-ר-א-ל  ש-ל-נ-ו !! למה? ככה!!" ואם ראש ממשלת ישראל יכול לענות תשובה כזו אחרי למעלה מארבעים שנות קיום המדינה מנין הזכות לתבוע מהפלסיטנאים תשובה אחרת לשאלה זו??)

בנוסף לנאמר בראיון לערוץ 7 ברצוננו לשאול שאלה על דבר המופיע במצע המפלגה. בימים האחרונים חוזר הרב ומזכיר באשר למכתב שפרסמו נגדו אנשי ש"ס כי עברו עבירה חמורה דאורייתא בהסתמכו על הנאמר בשו"ע חו"מ (סי' יז'). ובכן, לא הרחק מהסימן  שהזכיר בחו"מ נמצא סימן נוסף (סי' כו') וז"ל בריש הסימן: "אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם (פי' מושב קבוע לשריהם לדון בו), אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת מרע"ה: הגה - ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חבירו (מהרי"ק שורש קנ"ד). וכן היו מחרימין המחזיק ביד ההולך לפני עובדי כוכבים (ריב"ש סי' ק"ב). ואפילו אינו דן לפני עובדי כוכבים, רק שכופהו על ידי עובדי כוכבים שיעמוד עמו לדין ישראל, ראוי למתחו על העמוד (מרדכי פ' הגוזל קמ). לאור דברי מרן השו"ע הנוקבים האלה כיצד יתכן שבמצע המפלגה של כ"ת (בסעיף מדינה ושלטון ד'1) נכתב במפורש כך: "הרשות השופטת היא מאושיות הדמוקרטיה הישראלית. 'כח להשפיע' תפעל למנוע פגיעה בה מצד כל גורם ותתמוך ללא סייג בחיזוק שלטון החוק ואכיפתו מחד ותאפשר לכל אזרח במדינה לקבל את יומו בבית המשפט ו/או בתי הדין הרבני באופן שוויוני ומעשי מאידך".

כיצד יתכן שיהודי שומר תורה ומצוות יצהיר כי בכוונתו להגן על ערכאות עכו"ם מכל פגיעה ולתמוך ללא סייג בחיזוק ערכאות העכו"ם ואכיפתם?? ובמה קלה תמיכה זו במערכת המגדפת ומחרפת את כל חלקי השו"ע על כל סימניהם מעבירה על סימן אחד בשו"ע  כנגד כב'??.

ולסיום ברצוננו לשאול את כב' על הדברים שהשיב לאמנון לוי בתכנית הטלויזיה. (שאלותינו מתיחסות כמובן לקטע הבלתי ערוך שמציג כ"ת באתרו). המראיין שואל את כ"ת כיצד הוא מסתדר עם הוראתו החד משמעית של הגר"ע יוסף להצביע ש"ס וכב' משיב: הגר"ע יוסף אומר באופן חד משמעי להצביע ש"ס והגראי"ל שטיינמן אומר באופן חד משמעי להצביע אגודה ואני אומר באופן חד משמע להצביע "כח להשפיע". המראיין ממשיך ושואל את כב' כיצד ינהג אם יקבל הוראה מפורשת מהגר"ע יוסף שלא לרוץ לכנסת וכב' משיב כי הוא ירוץ יותר מהר ואח"כ מסביר כי יעשה זאת לא מחמת התנגדותו לגר"ע יוסף כי אם מחמת הוראתו של הגראי"ל שטיינמן שליט"א ומיד אח"כ אומר כי הוא רץ לבד בלי לשאול אף אחד כבר 35 שנה וכיון שאת עצם ההליכה לכנסת הוא רואה כמצוה וקיום מצוות לא ניתן למנוע מן האדם, אף אחד לא יוכל לדרוש  ממנו להימנע מלרוץ ל"כנסת". על כך רצוננו לשאול: א. האם לא רואה כב' בעיה בעובדה שהוא שם את עצמו ואת המשקל של הוראתו כשוה ערך למשקל הוראתם של הגר"ע יוסף והגראי"ל שטיינמן שליט"א?

ב. האם לא חושב כב' כי למרות שלא התכוון לפגוע כלל בכבוד הגר"ע יוסף שליט"א התשובה שנתן: "אז אני ארוץ יותר מהר" היא תשובה חמורה ומתריסה ובבחינת נתינת אצבע בין שיניהם של אנשי ש"ס ואנשים רבים אחרים המוקירים את הגר"ע יוסף. האם לא ניתן היה לבחור מלים אחרות כדי לבטא את העובדה כי יפעל להיפך מדעת הגר"ע יוסף רק כי מנגד הורה לו הגראי"ל שטיינמן אחרת? ויותר מכך, אם מסתמך בריצתו ל"כנסת" על הוראתו של הגראי"ל שטיינמן כיצד אומר מיד אח"כ כי הוא רץ לבד כבר 35 שנה ואף אחד לא יעצור אותו כי מדובר במצוה, וכיצד לא סותר משפט זה את מה שאמר לפני כן שהולך רק בגלל הוראת הרב שטינמן שליט"א.

ג. על מה מסתמך כ"ת כשקובע כי ההליכה ל"כנסת" היא מצוה גם ללא הוראת הרבנים כשידוע כי כל גדולי ישראל  אמרו שיש איסור לשבת ב"כנסת המינים" וכל ההיתר להשתתף בבחירות ולשלוח נציגים מבוסס על הוראת שעה לעבור איסור מחמת האונס. (מה שהופך את הריצה לבחירות למחייב דעת תורה של גדולי ישראל) וכיצד יכול לומר כי גם לבד וללא הוראת הגראי"ל שטיינמן שליט"א היה רץ לבחירות כי זה מצוה ומצוות לא מונעים? לתשובות כ"ת בהקדם נודה מאד.

בברכה, אתר- "אזמרך בלאמים".

 

למאמר זה התפרסמו 17 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  פגיעה בכבוד חכמים   כ"ח טבת
אני מסכים עם תוכן המאמר ברובו,אבל האם אין בו משום זילות בכבודו של הגר"ע יוסף שליט"א שכביכול בני ביתו שולטים בחייו,כמו גם בכבודו של הרב עמר שכביכול אישר גיורים שלא כדין כאשר ידוע שהוא שליחו של הגר"ע יוסף ועומד על המישמר בשמירה על עיקרי הדת מול השילטון הציוני.
יואל  
2.  למה מכתב גלוי ?   כ"ח טבת
השאלות אכן במקומן - למרות שעל חלקן התשובה ברורה והשאלה מיותרת.
אבל מדוע לפנות במכתב גלוי ? האם היתה פניה אישית וחלף זמן רב בלי תגובה ?

המגיב לענין  
3.  תגובה ל-1   ב' שבט
א. אין כאן כל זילות מצידנו בכבודו של מאן דהו. ידוע לכל כי הנבואה נסתלקה כבר מזמן מעם ישראל ולכן גם אדם גדול מאד הנמצא בביתו רוב הזמן צריך לזולתו באשר לדברים המתרחשים מחוץ לביתו ואם מקורות המידע שלו באשר לנעשה מחוץ לביתו אינם עושים מלאכתם נאמנה ומכזבים לרבם ובחלק מהמקרים גם לאביהם אזי הזילות בכבודו של הגר"ע יוסף היא מצידם ולא מצידנו. ביזוי ת"ח הינו כשמבזים את תורתו או מזלזלים בה אבל כשמראים על מציאות הנעלמת מעיניו של ת"ח אין בכך שום ביזוי זולת לאלה האחראים להעלמת המציאות מרבם מאינטרסים זרים ומנוכרים לכל אדם ירא שמים.
ב. לגבי הר' עמאר. עיין כאן באתר בחלק המסמכים בקונטרס "גיור ללא יהדות"-אם אין לך השגות על הנאמר בו אזי הר' עמאר היה שותף לפשע חמור ולנסיון לתת גיבוי הלכתי למעשה שאינו אלא זיוף חמור של ההלכה. ואם יש לך השגות על הנאמר בקונטרס נשמח לשמוע אותן.
יואל אלחנן  
4.  תגובה ל-2   ב' שבט
הסיבה להיותו של המכתב גלוי היא מפני שדבריו של הרב אמנון יצחק שליט"א מתפרסמים בגלוי לעין כל. עם כל זאת השארנו הדברים בצורת שאלה כדי לא להאשים מבלי לתת אפשרות להסביר את הדברים.

בברכה, יואל.
יואל אלחנן  
5.  להבהיר לך כמה דברים   ג' שבט
המצע הוא כלכלי בשביל לא לקחת קולות משס ואגודה! אבל הללו הגזימו עם החילול ה',ולכן גם אני לא בוחר בהם!

שאלתי מישהו מארגון שופר והוא אמר לי,שהן חרדים ,אבל מחופשים לחילונים בשביל לקחת קולות מהחילונים!! בכל מקרה גם אם כן, העיקר לקחת קלות מלפיד..
אור  מירושלים
6.  לקח מוסרי עצוב   י"ב שבט
היינו דאמרי אינשי: גמלא אזלא למיבעי קרני אודני דהוו ליה גזיזן מיניה (מס' סנהדרין דף קו עמ' א).
= גמל הלך לבקש קרניים, האוזניים שהיו לו נגזזו ממנו.

יצחק_ב  
7.  תגובה לאור מירושלים (תגובה 5)   ט"ז שבט
שלום וברכה.

כפי שכתבנו בגוף המכתב-המטרה אינה מקדשת את האמצעים. להחליש את יאיר לפיד זה דבר אחד ולכתוב כדי להחליש את יאיר לפיד כי כח להשפיע תשמור ותגן על ערכאות העכו"ם של המדינה מכל מי שירצה לפגוע בהן הוא דבר אחר.

שנית, המכתב בכלל לא מדבר על הפתרונות הכלכליים שהציעה "כח להשפיע" אלא על דברים עקרוניים אחרים כמו המצע המדיני, יחס למדינה, שירות בצה"ל, ושליחת נציגים חילונים לבית הכסא (הכנסת).
יואל אלחנן  
8.  לא תקבלת תשובה   י"ז שבט
בס"ד
לא בגלל שהוא לא יודע לענות אלא שגם אני שלחתי שאלה קצרה ופשוטה ולא חזרו אליי נראה לי שהם מוגבלים מאד באפשרות התגובה לשאלות שלהם.
אם באמת אתה רוצה תשובות לשאלות כאלו ואחרות הייתה הולך להרצאה או לבית הכנסת שהרב מתפלל בו ושואל אותו,הרב תמיד מזמין אנשים לדבר איתו בצורה כזאת כי פשוט אין לו זמן.
 
9.  האם ענה כ"ת הרב אמנון יצחק?   י"ח שבט
ידוע שהרב יודע הלכות אלה,ובטוח שיש לו תשובות,הרב מגלה ידיעות בספרי ר' יואל טיטילבוים וכד'.
האם הרב ענה למכתב זה?והאם ניסיתם לדבר איתו באופן אישי?
 
10.  שתי הערות   כ"ו שבט
א. קריאתו ליהודי התפוצות לעזוב את ה"גלות" ולהעתיק את מקום המגורים למדינת ישראל בוודאי עשתה קורת רוח רבה לאנטישמים בעולם, שהרי זו בדיוק שאיפתם הישנה, להתפטר מכל היהודים.

ב. סליחה על ההערה הצינית, אבל מהיכן יגיעו התרומות לארגון "שופר" ולר' יצחק אם כל היהודים ירוכזו במדינת ישראל ?

פלוני  
11.  מי שמחפש קושיות על גדולי ישראל.   ל' שבט
ימצא אותם גם אצל האבות הקדושים ושאר הצדיקים השתולים בכל דור ודור.

אני חייב לציין שאני חוזר בתשובה.
ולמרות שאמרת בספרך הראשון. שהספר לא מיועד לחוזרים בתשובה אלא לדתיים לאומים.
הייתי לומד הרבה השקפות מספרך.
וכן הייתי לומד ממאמרים נוספים שהיית מביא.
וזה עזר לי מאד.
(למרות שאני חייב לציין שעד היום אני לא נשוי (בן 26) בגלל דעותי הדומות לשלך. וזאת ציינתי להראות לך שגם אני מקריב הרבה בשביל האמת. וגם אני כמוך רוצה אך ורק את האמת).

אבל... (כן יש לי אבל)
הזכרת לי את המורה שלי (יש"ו) לב"ס לתנ"ך או מה שזה לא היה).
שהיית גם פסיכולוגית במקצוע.
והיית עושה לנו שיעורים בכיתה על גדולי עולם ומסבירה כמה בעיות היו להם.
ואתן דוגמא אחת.
על בנו של יעקב אבינו.
ראובן.
אני לא אומר מה המרשעת אמרה.
אבל אמרה עליו שהיו לו הרבה בעיות נפשיות. מכיוון שהוא היה האח הבכור. ובסופו לא הוא קיבל את התארים שהוא חשב שהיו מגיעים עליו.
והיית מטבלת זאת בדברי תורה ודברי מומחי פסכולגיה ועוד...

(לא הזכרת לי הודעה חלילה ברשעותה.
יודע אני יודע שאתה צדיק גדול.
ועושה הרבה לכבוד הקב"ה.
ואתה לא צריך גם את המחמאות שלי.

אבל היה לי קשה הביקורת שלך על כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. שחזרתי בתשובה ממנו לפני הרבה הרבה שנים. עוד בימים שהמורה ההיא למדה אותי. ורק אני מבין כולם היה לי מה לענות לה. וקצת גם הצלחתי "לגבור עליה". בשעה ששאר הילדים והילדות בכיתה היו שותים בצמא את דבריה. עד שאחת הגדילה לעשות בכיתה וזרקה את הספר מעל שולחנה בצורה בזויה והיית אומרת כמה שקרים יש בספר הזה (השם ירחם ויציל).
וכנראה בלי הרב הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א, בטח גם אני כמוה הייתי מדבר סרה.

חבל שאתה לא מקשיב קצת לשיעורים האחרונים שלו והיית רואה. מה הסיבה לצאת למפלגה.
וכן כל הקושיות לגבי אנשים שלא שומרים תורה ומצוות. היית רואה שיש לזה הסברים טובים והלכתיים.

אוי לי שככה אתה מדבר על כבוד הרב.
ונראה לך שיוסף חטא?
בשעה שהוא דאג לצרכים הגשמיים של עם ישראל?
בשעה שמישרין או בעקיפין יוסף קיבלם מהעם המצרי?
ומה נאמר על משה רבנו שגדל בבית פרעה (יש חלילה למשהו פיקפוק שזה פגע במידותיו של משה רבנו?) ובל תשכח את "החוק המצרי" שהוציא משה רבנו בהוראת פרעה שלא יעבדו בני ישראל בשעבוד בימי שבת.
ועוד מקרים כאלה שאין לנו זכות בכלל לעביר ביקורת אליהם.
ולדון בזה.
ובכלל אין לנו שכל להבינם.
(כשאני אומר לנו אני מתכוון ליהודים כמוני).
וכמה השגחתו של הקב"ה לא מובנת. וכל ההצלה של הקב"ה לעם ישראל היא בדרכים שלא תמיד נבין אותם.

כדוגמת שנשאל אחד מהגדולים.
איך זה שעם ישראל עלה לארץ ישראל ע"י הערב רב וראשי הציונות?
(וזה מציאות שאי אפשר להתכחש לה)
ענה אותו חכם. זה נבואה שעם ישראל יעלה לארצו קודם הגאולה.
וידוע שהס"מ מקטרג על עם ישראל ולא רוצה שתבוא הגאולה לכן הוא דאג לעשות זאת בצורה כזאת.
שהעליה תיהיה על ידי הרשעים כדי לבלבל אותו. ולא יבין שבורא עולם יתברך שמו מכין את הקרקע לגאולה.
(וידוע שזה סוף הגלות. כמובן לא התחלה של גאולה. אבל זה סוף הגלות!!! בעז"ה יתברך ויתעלה שמו).
וכן לעניין משיח בן דוד שהוא מזרע לוט ומואב. וכל זה כדי לבלבל את השטן שלא רוצה
שהמשיח יוולד.
וכן משיח בן יוסף (שנולד בזרעו של ירבעם בן נבט). וזאת מאותה סיבה.

וכן על זה הדרך.
יש לקב"ה הרבה דרכים להגיע לשלמות.
ולכל דבר יש סיבה.
וחכמים מסבירים לנו אותה.
אבל היום האמת נעדרת וקשה להגיע לאמת של כל דבר ודבר.

ומה לך לחפש להוסיף אשששששששש
על כל הפרשה הנ"ל.
והלוואי שהיו כולם לומדים מדרכו של הענק,
אבי רבי מורי מיודעי
הרב בן ציון מוצפי שליט"א
איך צריך לנהוג בשעות קשות אלו. שהשטן מרקד.

לא כואב לך שמחטאי הרבים (מהעולם שלנו החרידי) הרימו ראש ומרקדים בחוצות העיר?
על כל הפרשה הנ"ל.

תדע לך שאני בצער גדול.
ודע לך שהוספת פשע וצערת אותי גם אתה.
שאתה חשוב ויקר לליבי.

(אני עד היום לא הלכתי לבחור בבחירות.
מבחינתי המקום הנ"ל זה מלונה של כלבים).
כשאבא שלי ואמא שלי היו הולכים לבחור הייתי מזהיר אותם אם כבר בוחרים שיבחרו ג'. (ואני ספרדי ממוצא עארקי).
וזאת מכיוון שראיתי שהם היחידים שמגיעים לשלמות.
הפעם בגלל הנסיבות הלכתי להצביע פז.
וזאת בגלל הרת הטוב שיש לי לרב.
כי בטוח בלעדיו היום הייתי מחלל שבת ועוד...

גם אני כמוך אוהב את הקב"ה.
גם אני כמוך מחכה שתבוא הגאולה והקב"ה ימלוך עלינו.
גם אני כמוך רוצה שהאמת תיהיה נר לרגלינו.

ההבדל בני לבינך שאני סתם יהודי פשוט.
שעקרו אותו משורשיו. והרב אמנון יצחק שליט"א שתל אותי בחזרה באדמה (זכור מאין באת) והתחלתי להצמיח כמה גבעולים.
אשריך אתה נטוע עמוק באדמה ויצמחת גבעולים וענפים לרוב!

(מחילה על ריבוי המילים. אך הייתי חייב לשפוך את ליבי)

שלך. אחיך הקטן.
אברהם.ע

אברהם.ע  מראשון
12.  ל-8: אצבעו הקטנה של ת"ח מהדורות הקודמים   ז' אדר
מכריעה את כל הדור שלנו אלף פעמים, דור שהשתיקה יפה לו (כדברי מרן החזו"א זצוק"ל). ואם הסבא קדישא מרן רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זיע"א הכריע שאסור ללכת איתם ואותם הדתיים שכן הולכים איתם הרי חורבן היהדות מתחיל מהם וקולר האשמה תלוי בצווארם והם יתנו את הדין וחשבון לשמים על כל פשעים ועוונות של כל הדורות אז למה אסור להקשות קושיות על דיבוריו ומעשיו של הר' אמנון יצחק שעושה ההיפך ממה שהכריעו חכמי ישראל מהדורות שלפנינו ? האם היהדות מתחילה מהר' אמנון יצחק שאסור לחקור במעשיו ?

יתר על כן, האם יש טעם לחזור בתשובה (כלומר לשמור שבת, לאכול כשר וכד') ולהישאר חופשי בדיעות או להיות "ראש קטן" בלי להבין מה תכלית היהדות והאמונה בבורא עולם ?
חסוי  
13.  לאברהם (מספר 8)   ח' אדר
אשמח להתכתב איתך yits11@gmail.com
יצחק_ב  
14.  שלו' לכבוד האברך החשוב הר' חזן   ב' ניסן
ראשית אציין כי מעריך הינני לאין שעור את פעלך ואת מלחמתך לחשוף פרצופו של השרץ הציוני.

יישר כחך ושרכך ודאי הרבה מאד.
עם זאת, ברצוני למחות נמרצות על פגיעה בכבודו של הר' אמנון יצחק שליט"א.

פרסום שכזה בגלוי ללא בדיקה מה בהוראת והדרכת מי מהרבנים החשובים ומה על דעת עצמו והפרסום שפרסמת אולי יש בו משום הלבנת פניו ברבים של גדול המחזירים בתשובה בימינו.

ושאלה לי אליך:
האם התייעצת אתה עם אותם גדולי ישראל אם מותר לך לפרסם נגדו באתרך? ואם כן אנא שתף את אותו האישור לכך.
עידו  מרחובות
15.  ליואל   כ"ג ניסן
איפה ההוכחות החד משמעיות שש"ס תומכת בתוכנית נתיב? ומאיפה לך הידיעה מאיזה מקורות הוא ניזון?
יהודי  
16.  לא רוצה אפילו לקרוא את זה   כ"ה אלול
רציתי לקרוא את ספרכם דת הציונות ועכשיו כשראיתי שבאתר שאתם מקשים שאלות על הרב אמנון יצחק שליט"א שהוא מורי ורבי, זה לא עשה לי חשק בכלל...
כנראה אחפש חיזוק למה לא להיות דת"ל במקומות אחרים...
ורק תדעו שהרב אמנון יצחק הוא צדיק עצום ואין לאף אחד זכות לדבר נגדו וכל מה שהוא עושה זה לשם שמיים ועל פי דעת תורה, ואם הרב שטיינמן אמר לו ללכת אפילו שזה מקום שאתם קוראים לו "כנסת המינים" אז הוא ילך.
(חוץ מזה שהרב שלו, הרב יהודה שפירא יעץ לו ללכת כבר לפני 2 קדנציות, אז סימן שזה מותר וזהו!)
חבל שכ"כ גרמתם לי לברוח מכם.
--- אני מדברת בשם עצמי בלבד ולא בשם הרב אמנון יצחק ולא בשם שום אדם אחר. אני מייצגת את עצמי בלבד. ---
כל טוב
מישהי  
17.  תגובה ל-8   ב' טבת
...היקר! איני מכירך אך מדבריך ניכר שירא שמים אתה ומשום כך מפריע לך דיבורים שנשמעים כפגיעה בת"ח אבל צריך שנדע שכבוד שמים עדיף ואחז"ל יקוב הדין את ההר וגם למיחש בעי שמא טעו אותם ת"ח ודבר זה אינו מוריד מכבודם אלא יש לנו להזהר שלא לדבר נגדם ומצד שני שלא ללכת על פיהם
אברהם.ד  מבית שמש