כ"ד חשון ה'תשע"ב

גדולי ישראל ויחסם לר' שלמה גורן- והתיחסות לדברי הרצי"ה וזלזולו בכל גדולי ישראלגדולי ישראל ויחסם לר' שלמה גורן- והתיחסות לדברי הרצי"ה וזלזולו בכל גדולי ישראל
השנה: תשל"ג, גדולי ישראל נזעקים בעקבות היתר פסולי קהל חסר בסיס של מי שמכהן בתפקיד הרב הראשי האשכנזי מטעם רבנות המדינה הר' שלמה גורן. להלן חלק מדבריהם של גדולי ישראל אודותיו ולאחר מכן דבריו של הרב צבי יהודה קוק הממחישים לכל מי שרק רוצה לראות מי הוא המבזה התלמידי חכמים האמיתי שלא חת אפילו מביזוי גדולי ישראל כאשר ה"גדול" אצלו הוא תיאודור הרצל.

מרן ה"קהילות יעקב" (ר' יעקב ישראל קנייבסקי):

תנן בפ"ג דאבות: המגלה פנים בתורה שלא כהלכה אין לו חלק לעולם הבא וענין המגלה פנים פירש הרע"ב (הברטנורא) שמראה פנים ופירושים בתורה שלא כהלכה. ובשבועות די"ג "תניא כי דבר ה' בזה זה הפורק עול תורה והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה" וכתב התם והנפש אשר תעשה ביד רמה כו' הכרת תכרת, כי גילוי פנים בתורה זהו הרמת יד על התורה ועל נותן התורה ואפילו לא אמר כן אלא ליחיד כבר הוא בכלל כי דבר ה' בזה וכ"ש וק"ו המקדיח תבשילו ברבים ומחלל שם שמים בפרהסיא ממש כלפי כל העולם כולו להורות שוא ומדוחים בשם התורה תורתו של הקב"ה ה"ז כעומד ומצהיר שאין דבר ח"ו אם יסלפו דיני תורה"ק לכל אשר יחפוץ בשרירות לבו, איני יודע איזו מילים יתאימו לכנות נבלה כזאת"

וברור שאדם כזה אין לו שייכות לרבנות כלל וכלל, כתביו כתבי קוסמין והוראותיו כהוראת הרע-בנים הרפורמים שר"י שכבר הוציא עצמו מכלל שלומי אמוני ישראל והציג עצמו בשורה אחת עם האח"ר שהיה בזמן חתם סופר וכיו"ב, וכמוהם ישארו שמם לשמצה ולקלון לחרפות ולדיראון עולם לדורי דורות".

דעת תורה (פורסמה בי"ח כסלו תשל"ג):

"נדהמים אנחנו מחילול כבוד שמים הנורא שנעשה ע"י הדבר החמור שנפל בישראל אשר כמוהו לא נהיתה להרים יד בתורה ולקעקע את ההוראה בישראל לגלות פנים בהוראה בדרכי תעתועים להתיר איסורים חמורים בריש גלי ע"י מעשים במחשך ולהשים ללעג וקלס את כל דברי ההוראה בישראל מקדמת דנא. אי לזאת הננו מכריזים שפסקיו והוראותיו בטלין. הכותבים וחותמים בלב קרוע ומרותח: יחזקאל אברמסקי, משה חברוני, חיים שמואלביץ', שלמה זלמן אויערבך".

בס"ד כסלו תשל"ג:

מזועזים אנו עד עומק נפשנו מן המעשה הנורא שקם אחד אשר בשם רב יכונה ויעז במצח נחושה לשלוח יד בתורת משה להתיר מפסולי קהל בדרכי תעתועים בהפקעת יהדותו של אדם העומד בחזקת גר והפיכתו לגוי, בזה פרץ פירצה נוראה בחומת דת תורתנו הקדושה, על כן אנו מכריזים שכל הוראותיו של איש זה בטלין ומבוטלין, ואסור לסמוך עליהם כלל וכלל. הכותבים בלב נשבר ומרותח: יעקב ישראל קנייבסקי, יוסף אדלר, יוסף שלום אלישיב, אלעזר מנחם מן שך, ישראל וועלץ, שלמה זלמן פרידמן, שמעון יחזקאל יעקובוביטש".

לדבריהם של גדולי הדור בארץ הצטרפו גם גדולי ישראל מחו"ל, ושליח גדולי ישראל בכנסת הרב מנחם פורוש הביע את דבריהם מעל בימת הכנסת בהוראתם. ואז פרסם הרב צבי יהודה קוק את ה"מחאה" הבאה בעתון "הצופה":

"נזדעזעתי לראות דברי הנבלה של אותו החצוף, אשר לפי דברי חז"ל (במסכת תענית דף ז') מותר לקרותו רשע ומותר לשנאותו, ובפירש"י שם אע"ג דכתיב ואהבת לרעך כמוך, והרי זה יצא מהכלל. אשר בזה ברבים בשעתו מרן אבא הרב זצ"ל, ואשר לפיכך הרב ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל עזב בית הכנסת הזה, ואשר הוא כמו נציג של אנשי ה"אגודה" הידועה שהם כיבו אורו של עולם, שפכו דמיו וקצרו חייו של מרן אבא הרב זצ"ל אשר אמר על "מנהיגם" הידוע {כוונתו לרב משה בלוי ממנהיגי אגו"י בא"י} כי הארץ תקיא אותו וזה נתקיים במלואו בצאת נשמתו בחו"ל בדרך נסיעתו בשליחות ה"אגודה" {הרב משה בלוי הומת ע"י הכנסת סם מות למשקהו ע"י עסקנים ציוניים אשר הפליג אתם יחד בשליחות באניה מטעם גדולי ישראל כפי שהעיד הרופא באניה} ובצילו של אותו האיש הידוע, הנקרא בדברי חז"ל (גטין נ"ז) פושע-ישראל, שעשאוהו נוכרים עבודה זרה, כלשון קדשו של אדמו"ר הרב זצ"ל. והרי דינו של המבזה תלמיד חכם ברור ומוחלט ומפורש בהלכה הפסוקה בסימן רמג', שהוא מנודה ומוחרם ורבצה בו האלה והקללה, דכתיבא בספרא דאורייתא, והרי הוא אפיקורס מוחלט כמפורש בדחז"ל בגמרא ובפוסקים וכנ"ל. וידועים דברי חז"ל שהקפיד הקב"ה על כבודם של צדיקים יותר מאשר על כבודו בעצמו. ואין מקיפין בחילול ה' ויזכנו ה' יתברך להרבות קידוש השם ולהגדיל תורה ולהאדירה ולזכות כל ישראל בריבוי תורה ומצוותיה" וממשיך הרצי"ה וכותב: "מתוך סור מרע (היינו מאותה "אגודה" הידועה) אל עשה טוב. מתוך טפול בפסול ההתחצפות האגודתית ומחשכיה, אל ברור קדושתה האמיתית של הרבנות הראשית לישראל והארותיה. הרבנות הראשית לישראל הראשית לישראל נוסדה על ידי מרן הרב זצ"ל במעמד האסיפה הגדולה של רוב ככול רבני א"י {עוד אחד מהשקרים של הרצי"ה, הרבנות הוקמה במעמד 34 רבנים שרובם לא מוכרים עד היום לאיש מישראל}. ההמשך של זה ברבנות של הרב ר' יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל ואח"כ ברבנות של הרב ר' איסר יהודה אונטרמן זצ"ל ועכשיו ברבנות של הרב ר' שלמה גורן שליט"א. {בתחילת התנועה הציונית אמר מרן הגר"ח מבריסק כי בודאי יקימו הציונים רבנות ותחילה ישימו כהן אח"כ לוי אח"כ ישראל ואח"כ ממזר והנה הראשון היה הראי"ה קוק שהיה כהן אחריו היה הרב הרצוג שהיה לוי אח"כ הרב אונטרמן שהיה ישראל ואח"כ הרב גורן מתיר הממזרים שאמר אודותיו הרב שך שאם הם (הממזרים) כשרים לבוא בקהל הרי הוא (הרב גורן) אינו כשר לבוא בקהל} על זה האחרון כתב מרן אבא הרב זצ"ל, שציוה שלא לתארו בעצמו בשום שבחי תארים מיוחדים- כי עלה במעלת הקודש ויהיה מהיחידים העומדים לנס בין גדולי ישראל גאוני הדור. {גם כאן כמו בכל "נבואותיו" כיון הראי"ה קוק היפך לגמרי מן האמת אבל דברי התקוה של אביו כשהיה גורן בן 17 חזקים אצ"ל הרצי"ה יותר מן המציאות הניבטת לנגד עיניו עשרות שנים אח"כלנגד עיניו}. בהמשך הנשגב של עליתו בקודש של זה רבן של ישראל מורנו ורבנו שליט"א נתקבלה ונקבעה סמכות גאונותו בכל תפוצות ישראל כמו במלוא רוחב ארצנו כולה. בתוך כך נתפרסמה גם הכרזתו של הגאון ר' יוסף אליהו הענקין זצ"ל כי אין להרהר אחרי הוראותיו ופסקי הלכותיו של ר' שלמה גורן שליט"א. וכבר לימדונו חז"ל בקדושתם כי כל המהרהר אחרי רבו כאילו מהרהר אחרי השכינה של ושכנתי בתוכם".

כך מדבר הרצי"ה על גדולי ישראל ועל "מחשכי" האגודה בה בשעה שמחפה על מגלי פנים בתורה שלא כהלכה ואומר על רשע צדיק. וזה לא מפריע לרבים בציונות הדתית לדבר על מסולק דעת זה כממשיך דרכו של הראי"ה קוק וכ"גדול הדור" בה בשעה שאין לך סילוק הדעת גדול יותר מהתבטאויותיו.

למאמר זה התפרסמו 0 תגובות. הוסף תגובה למאמר