כ"ז אלול ה'תשע"א

לשנה טובה תכתבו ותחתמו- דבר הארגון לשנה החדשה הבעל"טלשנה טובה תכתבו ותחתמו- דבר הארגון לשנה החדשה הבעל"ט

ושוב אנו מוצאים עצמנו כל כך מהר בסיומה של שנה...ושוב הדין בפתח ואנו מרגישים חסרי מעש, מחפשים לנו זכות להישען עליה ליום הדין הגדול והנורא אשר משליך על עתידנו בזה ובבא.


כתב מרן הג"ר יצחק בלזר זצ"ל (מגדולי תלמידיו של מרן הגר"י סלאנט) בספרו "כוכבי אור" (מאמר ב') כי לא רק מצד חטאינו וחסרון עבודתנו עלינו לדאוג לבאות כי אם גם מחמת מעשינו הטובים וזכויותינו הרבות במשך כל השנה אין מקום לשאננות או לזחות הדעת שכן במשך השנה ליוו אותנו מדי יום ביומו חסדים עצומים מצד הבורא. הוא זן אותנו, שמר על בריאותנו, פרנסנו ודאג לקורת גג על ראשנו ומי הוא זה ואיזה הוא אשר יוכל לומר בעומדו בסוף השנה כי הקב"ה נשאר עדיין "חייב" לו בעד מעשיו. (עיי"ש שהביא ראיות חזקות מדברי חז"ל כיצד חרדו אבותינו ורבותינו מפני החשש שמא קבלו כל שכרם בעולם הזה).


אך בכל זאת יש מצוה אחת עליה יכול תמיד להישען האדם בעולם הזה זולת גמולה בעולם הבא כמו שמסביר הגר"י בלזר וז"ל: "אחת היא מצאנו, מצוה אחת נעלה ונשגבה בערכה, אשר מלבד שכרה הגדול מאד, עוד יהיה האדם בטוח עמה, כי צדקתו תעמוד לעד, לקבל את שכרה בעולם הגמול הוא עולם הבא, ולא ינכו את שכרה בעולם הזה, המצוה הזאת הוא להיות ממצדיקי הרבים הינו לזכות את הרבים, כאשר נמצא חשבון צדק בעז"ה (עיי"ש מה שמבאר והולך בטעם הדבר)


 


והנה כשם שבחטאי היחיד מצינו ד' חילוקי כפרה והחמור בכולם עוון חילול ה' כך גם בזיכוי הרבים תגדל המעלה ביותר כשמזכה את הרבים לקדש את השם וכשמצילם מחילול ה', והנה מובא בגמ' (יומא פו.) היכי דמי חילול השם? אמר רב: כגון אנא. אי שקילנא בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר וכו'... (ופי' רש"י –וכשאני מאחר לפרוע הוא אומר שאני גזלן ולמד ממני להיו מזלזל בגזל) רבי יוחנן אמר: כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין.(ופי' רש"י-ואין הכל יודעין שנחלשתי בגרסתי ולמדין הימני להבטל מתלמוד תורה) ועיי"ש שם בהמשך הגמ'..


מכל מקום רואים כאן שעיקר ענין חילול ה' הוא שלמדים מאדם השומר תורה ומצוות לזלזל במלכו של עולם ובתורתו (ואעפ"י שהגורם לכך לא התכוון כלל לכך שכן ודאי שרב לא העלה בדתו לגזול את הטבח בכך שלא שילם לו מיד וכן רבי יוחנן לא התכוון למעט בלימוד אלא שנחלש בגירסתו מחמת זקנותו ואעפ"י כן-חילול ה' יש כאן וכמו שכותב הגר"י בלזר (שם) וז"ל: נמצא דגדר חילול השם הוא, מי שבסיבתו למדין הימנו לזלזל באיזה מצוה וממילא מובן דכל שכן אם אחד יעשה מעשה בפועל להסב לבות אנשים אחורנית לזלזל באחת ממצות ה' ומעשיו או דבריו יעשו פרי הרי זה חילול השם ביותר")


ועל פי מה שלימדונו חז"ל שמרובה מידה טובה ממידת פורענות פי חמש מאות אין לך עצה טובה יותר לבוא ליום הדין מאשר לבוא עם זיכוי הרבים הקשור לקידוש ה' או למלחמת מצווה כנגד חילול שמו וכמו שממשיך מרן הגר"י בלזר וז"ל: "ומאחר שגדר חילול השם הוא מי שיסובב על ידו שלמדין הימנו לזלזל באיזה מצוה, הנה מובן מאליו כי לעומת זה מי שהוא סבה שלמדין הימנו להוקיר ולחבב איזה מצוה ביותר זהו קידוש השם ומכל שכן מי שהוא עמל במעשה לזכות את הרבים למשוך את לבבם לעבודת ה' יתברך שמו, לשמור ולקיים את התורה והמצוה בסור מרע ועשה טוב, כי זה הוא קידוש השם גמור היפוך העוון של חילול ה'" (ועיי"ש בדבריו הנפלאים)


ארגון "אזמרך בלאמים" נוסד כולו למען ציבור גדול ויקר אשר מוסת ומודח ע"י קומץ אנשים אשר בזדון לבם מסתירים ממנו את דעת גדולי התורה בדורות האחרונים אודות נושאים רבים ומכשילים אותו בחיים שהם מיתה רוחנית בזה ובבא רחמ"ל בשיטתם הקלוקלת המקיפה את כל תחומי החיים.


הקב"ה בחסדיו הרבים סייענו עד הלום בכל מה שהיינו צריכים ואנו בטוחים שימשיך לסייענו למען קידוש שמו הגדול והנורא. עם כל זאת גדולה צדקה שהעני עושה עם בעל הבית ואנו רוצים שעוד אחב"י יזכו להיות שותפים בזכות הגדולה של זיכוי הרבים היחודית  לאירגוננו.


כמה מטרות חשובות עומדות לנגד עינינו והאפשרות להיות שותפים מוצעת לכל אחד ואחת כפי אשר עם ליבם וכפי יכולתם על מנת שנוכל להגדיל ולהרחיב את הפעילות הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות וכל המסייעים יחד עם כל בית ישראל יזכו להכתב ולהיחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום בזה ובבא וזכות הרבים תעמוד להם שלא תמוש התורה מזרעם ומזרע זרעם עד עולם.


ולסיום לא נחסוך פינו מלהודות ליהודים היקרים שסייעונו רבות במשך השנה החולפת:


בראש ובראשונה- להורים היקרים אשר לא חוסכים ממנו כל עזרה הן בגופם והן בממונם, ומסייעים לנו רבות בעול הבית על מנת שנוכל להקדיש זמן יקר וחשוב למען אחב"י הנתונים בצרה ובשביה על מנת להשתדל להוציאם מאפילה לאורה של תורה.


לר' ד.ח. הי"ו העומד מאחרי אתר האינטרנט על כל המשתמע מכך: עיצוב האתר, שיפור האתר, תחזוקת האתר, מימון האתר, וקשוב תמיד לכל בעיה המתעוררת ביום ובלילה.


ר' יניב בן זיוה - על נדבת לבו החשובה –מקרן מולטימדיה חדיש לטובת ההרצאות הנמסרות על ידינו בכל רחבי הארץ (עשרות הרצאות בשנה).


ר' עופר חזן-על תרומתו הנדיבה.


ר' י.פ. אשר קשה לי שלא לחשוף את שמו אבל אני אנוס לרגל בקשתו החד משמעית שלא לעשות זאת, על נדבת לבו ועל עזרתו הברוכה בניהול האתר.


וכן כל שאר המסייעים והתומכים אשר קשה לפרטם ישלם הקב"ה שכרכם בזה ובבא.


בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל


                                                      משפחת אזמרך בלאמים.
למאמר זה התפרסמו 1 תגובות. הוסף תגובה למאמר
1.  חזק וברוך!!!   כ"ט אלול
הרב חזן ר' יואל ולכל שאר פעילי האירגון
אביעד