מאת: דוד
ז' טבת  ה'תשפ"ג  19:18 

שאלה


כתוב בספרי שלא יאמר אדם אי אפשר לאכול בשר חזיר שעטנז עריות וכו' אלא אפשי ומה אעשה שהקב"ה גזר לא לעשות זה.
השאלה האם זה אומר שאדם צריך להתאוות לעבירות אלא שרק לא יעשה אותם משום "כפיה" או שבאמת מצוה למאוס ברע מה שהוא הפך רצון התורה אלא שזה דוקא משום שהתורה אסרה אך לא מצד האדם בעצמו ?
גם האם זה דוקא במצות לא תעשה אך במצות עשה בודאי אדם צריך לרצות ולאהוב את המצות.
כ"ב טבת  ה'תשפ"ג  01:21 

הרמב"ם דן בשאלתך...


בהקדמתו לפירוש המשניות של מסכת אבות (הידועה גם בשם: ח' פרקים להרמב"ם) בפרק השישי והסבר לדבריו תוכל לראות בספר הנפלא "רעה אמונה" (שיעורים בשלשה עשר עיקרי האמונה) למו"ר הגאון האדיר רבי משה שפירא זצ"ל בעמ' רפט' ובהמשך שם.