מאת: לא פשוט להיות פשוט
י' אייר  ה'תשפ"ב  07:34 

איך מתקדמים?


יש פתרון זמני ליהודי פשוט שרוצה לחיות בשלום עם הסביבה ועדיין להחזיק במידת האמת?
וגם להמשיך לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב. 
כשאנחנו מגלים שהמושג "אחינו הטועים" הורחב גם לרוב הציבור החרדי במידה מסוימת אז קשה לא להתמלא בהרגשת חוסר אונים שיכולה להביא לייאוש ח"ו.
מה גם שקצת מפחיד להגיד לאנשים את כל האמת הכתובה ב"ויואל משה" כי יש רגישות גדולה מאד במיוחד בנושא הבחירות וחש חשש להפסיק כ"מורד" ו "סרבן".
אשמח לקבל כיוון לפתרון מעשי
כ"ב אייר  ה'תשפ"ב  00:27 

לפני הפתרון המעשי...


חשוב קודם כל לשמוח עד בלי די בזה שלמרות הכל אפשר עדיין גם בעולם הטובע בשקר לטעום קצת ממידת האמת בזכות תורתם של רבוה"ק לאורך כל הדורות בכלל ובזכות תורתו של רבה"ק בעל ה"ויואל משה" שלא בכדי הגדירו מרן הבבא סאלי זיע"א כ"המסכת של דורנו".
כשחז"ל אפיינו את תקופת עקבתא דמשיחא הם תיארו גם מציאות של "אויבי איש אנשי ביתו" דהיינו שהשקר לא יהיה רק נחלת החוצות באופן שניתן יהיה לברוח ממנו לכל הפחות לתוך הבית אלא שגם הבית היינו הסביבה הקרובה ביותר לאדם תהיה טבועה בשקר באופן שגם החרדים לדבר ה' יימשכו אל השקר והדמיון במקום להביט על המציאות דרך תורת אמת של רבוה"ק.
כמובן שאין מקום לחוסר אונים אלא לכאב שתכליתו להביא לתחנונים לקב"ה שיגאלנו מהרנ ויוציאנו מאפילה לאורה מחד גיסא ולהודאה אדירה לקב"ה על כך שזיכה אותנו להכיר תורת אמת שהיא ורק היא יכולה להשאיר אותנו מורמים מעל גלי השקר השוטפים את העולם בשטף קצף מכל הכיוונים.

האמת הצרופה הניבטת מכל שורה ב"ויואל משה" לא נועדה עבור אלה שמושגי היסוד שלהם נתהפכו למינות ושלרוב הסוגיות הנידונות בויואל משה הם בכלל לא ניגשים בכח הדעת אלא ברגש שנבנה אצלם מתוך תעמולת יושבי קרנות של רדיו ועיתונים ותעמולת מהמפלגות למיניהן ואין שום טעם לנסות לדבר בדעת אל מי שכל דעתו שבויה אצל רגשותיו וחושיו אל מאידך גיסא ודאי שאין להתפעל מהגדרותיהם הנלוזות הנובעות אף הן מרגשותיהם ומדמיונותיהם ואדרבה זכות היא להיקרא על ידם "מורד" "סרבן" ושאר ביטויי גנות (גם נח ושאר מוכיחי ישראל לדורותיהם זכו לשלל כינויי גנאי וודאי שזהלא הביא אותם לידי יאוש או חוסר אונים).

אכן, לא לכל אדם יש את כוחות הנפש לעמוד לבדו מול גלי השקר השוצפים וגועשים בדורנו וכבר כתב הרמב"ם (ריש פרק ו' מהלכות דעות) שהאדם נברא באופן שהוא מושפע מהחברה הסובבת אותו ועל זה העצה היא עצתו של הנביא מלאכי "אז נדברו איש אל רעהו", למצוא ולו חבר אחד ששותף לרצון ולמעלה של החזקה במידת האמת ויחד איתו לחזק ולהתחזק בהחזקה במידה זו, לקבוע עמו חברוא ב"ויואל משה" או בשאר ספרים של גדולי ישראל שלא שמו יד לפה והביעו דעתם בגלוי נגד השקר ונושאי דגלו (גם אלה המתכסים באיצטלא דרבנן) ולבקש רחמי ה' על ההולכים בדרך השקר ולצמצם עד כמה שניתן את ההימצאות בחברתם, ולזכור שגם אברהם אבינו היה יחיד מול כל גלי השקר בדורו ולא רק שלא התייאש אלא שפעל ללא ליאות וללא הפוגה לקדש שם שמים ולזעוק את האמת בלא מורא ופחד ובה בשעה שכל אנשי השקר של דורו עברו מן העולם עם שקריהם, האמת שהיתה אצל אדם אחד המשיכה עשות פירות עד להקמת שישים ריבוא של מבקשי אמת שקיבלו תורת אמת ואם אדם מחזק אפילו רק את עצמו במידת האמת הרי זה דבר גדול מאד וחשוב יותר מהכל כי דעת חסרת מה קנית וראה ב"דברי יואל" על התורה מה שהקשה מדוע הלך יעקב לבדו להיאבק עם ששרו של עשו ולא לקח איתו את בניו שבכח קדושתם וצדקותם יכלו לסייעו במאבק ותירץ שיעקב רצה להניח יסוד לכך שבסוף הגלות יוכל כל יהודי לעמוד ולהילחם בשקר גם אם הוא לבד מול כל העולם.

חזק ואמץ! אל תערוץ ואל תחת מפני המלעיגים והטועים ושמח שמחה עד אין קץ שזיכה אותך הקב"ה להתקרב לאמת ולהחזיק במידת האמתשאחד המחזיק בה חזק יותר מאלף המחזיקים בשקר וסוף האמת להגלות במלוא הדרה עד שגם כל הטועים יודו בה ויאמרו "אך שקר נחלו אבותינו" מפיצי השקרים ומשרתיהם לדורותם.
מאת: לא פשוט להיות פשוט
כ"ה אייר  ה'תשפ"ב  08:10 

תודה רבה על דברי החיזוק


זה מאד עוזר לראות שאנחנו לא לבד במערכה
יה"ר שבאמת נצליח להחזיק ולשמוח במידת האמת 
שדוחפת אותנו לברר מה באמת רצון ה'  
צריך הרבה כוחות כדי להתגבר על הפיתוי של "חיים שקטים" בצל החברה הסובבת וכדי לא להתעלם מהאמת שאומרת שמשהו כאן לא בסדר ויש דרך אחרת.
ובע"ה נהיה באמת "עובדי ה'" והוא יוציא אותנו מאפלה לאורה בב"א.

מאת: שלום
כ"ט אייר  ה'תשפ"ב  09:43 

עצה


אפשר לקבל עצה יש לי חבר שאני מאוד רוצה לנסות לגרום לו לדעת האמת של רבי יואל מסאטמר ושאר צדיקים נגד הציונות.אבל איני יודע איך אוכל לדבר איתו ,פשוט איך להתחיל הוא לא יודע כלום כלום מכל ה"השקפה",מה שנקרא לומד "השקפה" מהרחוב(והיום אפילו ההשקפה של הבתי מדרש זה השקפה של רחוב).
מה אתה מציע איזה ספר או קונטרס להביא לו כדי שילמד בזה ובאמת הוא יקבל דברי אמת ולא ינסה להוכיח אחרת ברוב דברי הבל.
ג' תמוז  ה'תשפ"ב  23:21 

הקונטרס המומלץ כהתחלה...


הוא לדעתי קונטרס "עקבתא דמשיחא" של מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד, ולפי תגובתו למה שכתוב בקונטרס הזה ניתן יהיה לראות כיצד להמשיך איתו.
מאת: פלוני
ד' תמוז  ה'תשפ"ב  17:15 

איפה אפשר להשיג זה?י"ב תמוז  ה'תשפ"ב  20:58 

בכל חנות של ספרי קודש...


נדפס גם בקובץ מאמרים ואגרות וגם בסוף ספר "בית השואבה" לרבי שמעון שוואב זצ"ל.
מאת: משה
ח' אלול  ה'תשפ"ב  01:39 

מאמר עיקבתא דמשיחא


ילקוט מאמרים ומכתבים - נדפס מחדש עם הרבה הוספות
כ"ב אלול  ה'תשפ"ב  22:20 

תודה על העדכון החשוב


היכן ניתן להשיג את הספר?
מאת: דניאל
כ"ב אלול  ה'תשפ"ב  23:09 

קובץ מאמרים להגר"א וסרמן חדש


בטלפון 0504119826
יש שם קצת מאמרים ומכתבים חדשים.
מאת: העניך
ט' אלול  ה'תשפ"ב  14:16 

ויואל משה אמת אבל מנין שהשאר לא?


איך ברור ופשוט לך ששיטת הויואל משה זאת האמת היחידה על אף שישנה חילוקי דיעות בין גדולי ישראל על כל דבר שמביא בספרו, החל מן האיסור של שלש שבועות ועד האיסור לדבר וללמוד את שפת המינים- עברית. וכן שיטת נשתכחה הידועה.
כ"ב אלול  ה'תשפ"ב  23:09 

משה אמת ותורתו אמת...


ולכן ה'ויואל משה' שהוא אינו 'שיטת הויואל משה' אלא בירור הלכתי המסתמך על מקורות רבים מתורת משה שבמשך למעלה מ-25 שנים אחר צאתו לאור עולם שמרן ה'ויואל משה' עוד היה עמנו וכן עד היום לא נמצא לו פורך מקרב גדולי ישראל (ואם יש פירכא כלשהי מגדולי ישראל על דבריו אתה מוזמן להציג אותה ואז נתייחס בל"נ).
ומציע לך להשיג את הספר 'ישמרו דעת' של ידידי הרב לייבוביץ' שליט"א מבני ברק שם מביא דברים מגדולי ישראל על מעלת הספר 'ויואל משה' ועל הנחיצות ללמוד בו בקביעות והדבר היחיד שהשתנה מאז יצא הספר לאור לפני יותר מ-60 שנה הוא שכיום ניתן גם לחוש ולראות במציאות את האמת שבדבריו ולהתפעל מראיית הנולד שלו.
 
מאת: חיים
כ"ג אלול  ה'תשפ"ב  21:14 

ליואל אלחנן


מה אתה אומר על הקונטרסים של קדושת ציון
כ"ג אלול  ה'תשפ"ב  01:55 

נסיון כוזב ושקרי להחדיר לציבור החרדי...


את טומאת הציונות...
מאת: דניאל
כ"ב אלול  ה'תשפ"ב  23:19 

להעניך


טענת ש"יש חילוקי דיעות בין גדולי ישראל על כל דבר שמביא בספרו"- קודם כל אין שום בעיה שגדולי ישראל חולקים אחד על השני זה היה תמיד אבל צריך שכל אחד יביא מקורות לדבריו אך לומר סברות מן הכרס או סיפורים ושמועות זה לא נקרא "שיטה" ודרך אמיתית לברר האמת.
טענת "החל מן האיסור של שלש שבועות"-אני יכול להגיד לך שבנתיים אין שום מקור שיפריך את הענין שהמדינה הציונית עוברת על ה3 שבועות שהם חלק מגזירת הגלות שאנו צריכים לקבל עול הגלות באהבה עד שיבוא משיח צדקינו ויחזיר כל ישראל בתשובה שלימה ויוציא אותנו מגלות לגאולה שלימה בניסים עצומים למעלה מדרך הטבע כמו שהתנבאו כל הנביאים ובכל דברי חז"ל.אגב לפני שאתה רוצה לטעון טענות נגד הויואל משה האם למדת אותו?אפילו פעם אחת בבקיאות שלא על מנת לקנטר?אם לא קודם תלמד אח"כ תטען טענות!אני יכול להגיד לך שגם לי היה טענות אבל אחרי שלמדתי הבנתי שכל הטענות הם או שקרים גלויים או סילופים ואי הבנה כראוי בחומרת הענין.
טענת "ועד האיסור לדבר וללמוד את שפת המינים- עברית"-לא מצאתי אף אחד שיחלוק על רבי יואל וכידוע שהחזו"א או הבריסקער רב אמרו לרבי יואל שלא חולקים עליו כלל אלא שלא יכולים לקיים כי לא יקשיבו להם(וגם במה שאמרו וכתבו בחריפות גם לא קימו כמו הענין לא לקחת כסף מהציונים למוסדות תורה).ברור שמי שיודע אידיש צריך לדבר באידיש ולא בעברית(אלא אם כן מדבר עם אנשים שלא יודעים אידיש שזה ענין אחר)וברור שדבר גדול הוא ללמוד אידיש(היום כבר מכניסים אנגלית לא רק אצל הבנות אלא גם אצל הבנים,מה שמנוגד לחרם הקדמונים בא"י שעשו שלא ללמוד חכמות חיצוניות ושפות זרות אף שפת המדינה,אז מה מפריע ללמוד אידיש?).
טענת "כן שיטת נשתכחה הידועה" איני מבין מה זה אומר?
כ"ב אלול  ה'תשפ"ב  00:44 

לגבי שיטת ה'נשתכחה'...


כוונתו ככל הנראה למה שמביא ה'ויואל משה' במאמר שלש שבועות לגבי שנשתכחה דרך הבעש"ט שגם בזה רואים היום בחוש כמה צדק וכמה ראה את הנולד וכמה הרסה הפוליטיקה את החסידויות השונות המתגעלות בה עד שלא רק את דרך הבעש"ט שכחו לגמרי אלא אפילו את השו"ע ועיקרי האמונה מוכנים להפקיר בשביל ממון ונדל"ן...
מאת: ג.ש.
כ"ג אלול  ה'תשפ"ב  05:44 

השאלה הראשונה של העניך בפורום זה..


צריכה לעורר דאגה רבה, כי היא מעידה לאן הגיעו הדברים. מטריד אותי מאד שהמגיב הנכבד מעיד על עצמו שהוא נמנה על עדת הקנאים. ויחד עם זאת, יש לו שאלות באמונה פשוטה, שגם אנשים שאינם נמנים על החברה החרדית (לרבים מהם) אין שאלות כאלה. שאלות מסוג זה הייתי מצפה לקבל ממישהו שאולי מגיע מרקע דתי-לאומי וחילוני. בוודאי לא מאדם חרדי הכותב שהוא נמנה על עדת הקנאים. ולא, בוודאי שאינני בא ח"ו לנגח את המגיב הנכבד העניך, אלא אדרבא זה מצוין שהוא מעוניין לברר את האמת. יישר כח על כך.

אולם השאלות מעידות על המצב השורר בחברה החרדית וזה בדיוק מה שמטריד אותי. הוא איננו מבין מדוע אסור לשרת בצה"ל, רואה בצה"ל מערכת שתכליתה להגן על יהודים בארץ ישראל. אלה הן הנחות היסוד שלו. הרי זה בדיוק השקפת העולם של דתי-לאומי מצוי !

עד כמה צדק מרן ה"ויואל משה" זיע"א בראיית הנולד לגבי הסכנה הנוראית לחברה החרדית ונושא הבחירות. וידע שהפוליטיקה תהרוס כל חלקה טובה בציבור החרדי, לשעה ולדורות.